Občinski svet na 9. redni seji odločal o cenah vrtca in storitvi Pomoč na domu, nadomestilu za električno polnjenje avtomobilov in PC Jesenice na Dolenjskem

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Članice in člani Občinskega sveta Občine Brežice so obravnavali kadrovske in mandatne zadeve; podali so pozitivno mnenje k imenovanju stare oziroma nove ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki dr. Maji Matrić, sprejeli sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, sklep o podaji predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Brežice, sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki.

Občinska volilna komisija

Občinsko volilno komisijo za  naslednje mandatno obdobje sestavljajo: predsednik Aleksander Zupančič, namestnik predsednika Peter Dirnbek, člani Matjaž Ogorevc, Teja Černelič in Mojca Strašek Dodig ter namestniki članov Elica Tomše,  Jasmina Podvinski in Andreja Pavlin. 

Poslovanje javnih zavodov

 V nadaljevanju so se svetniki seznanili s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2023. Vsi javni zavodi so poslovali pozitivno, tudi odbor za družbene dejavnosti je delo javnih zavodov ocenil kot dobro.  Prav tako so se seznanili z Letnim poročilom Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023 in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v občini Brežice.

20240610_160605

Poslovna cona Jesenice na Dolenjskem

Svetnice in svetniki so v sklopu prve obravnave sprejeli Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno obrtno cono Jesenice, EUP JES-11 in EUP JES-12, skupaj s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in pripombami iz razprave. Seje se je udeležilo tudi nekaj deset krajanov KS Jesenice na Dolenjskem, ki so s transparenti izkazali nestrinjanje z umestitvijo poslovne cone Jesenice na Dolenjskem. Direktor podjetja Arben grafični sistemi d.o.o. pa je vsem prisotnim povedal, da gre za podjetje, ki z delovanjem nikakor ne bo ogrožalo okolja, saj njegovo podjetje ni proizvodno podjetje, temveč se ukvarja s skladiščenjem in prodajo  opreme in repromateriala za embalažno in tiskarsko industrijo.

20240610_18231620240610_182308

Cene programov predšolske vzgoje

Na seji so sprejeli tudi sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih občine Brežice. S 1. 7. 2024 namreč prihaja do spremembe cen predšolske vzgoje, ki se povečuje zaradi višjih stroškov dela, dviga materialnih stroškov ter stroškov živil. Največji dvig prinaša strošek dela zaposlenih v predšolski vzgoji in izobraževanju. Vrtci, ki delujejo v občini Brežice omogočajo staršem otrok uveljavljanje poletne rezervacije ter bolniške rezervacije, v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, s predložitvijo zdravniškega potrdila.

Staršem otrok, kateri niso deležni oprostitve plačila po Zakonu o vrtcih, tj., drugi otrok, ki je v vrtec vključen sočasno s prvim otrokom, ter tretji in vsak nadaljnji otrok, pa občina financira 100 % dvig cene do konca leta 2024, kar pomeni, da do spremembe na izdani položnici s strani vrtca ne bo prišlo. Za obračun storitev in konkretni primer vašega otroka prejmete informacije v javnem zavodu, kjer je vpisan otrok.

Pomoč na domu

Brežiški občinski svetniki so na seji sprejeli  tudi sklep o izdaji  soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Brežice, ki jo izvaja Center za socialno delo Posavje.

Ekonomska cena storitve znaša 26,50 EUR na efektivno uro, opravljeno ob delavnikih in sobotah, 37,01 EUR na efektivno uro, opravljeno ob nedeljah, 39,75 EUR na efektivno uro, opravljeno na praznik oziroma za dan, z zakonom določen kot dela prost dan. 

Subvencija Občine Brežice k ekonomski ceni storitve znaša 19,03 EUR na uro kar pomeni, da predstavlja 70% cene ure neposredne oskrbe. Subvencija iz proračuna Republike Slovenije pa znaša na mesečni ravni 1,82 EUR na efektivno uro opravljene storitve.

Ob upoštevanju subvencije Občine Brežice ter subvencije iz proračuna Republike Slovenije, znaša cena socialno varstvene storitve Pomoč na domu za uporabnika, za efektivno uro neposredne pomoči na domu 5,65 EUR ob delavnikih in sobotah, 7,91 EUR ob nedeljah in 8,48 EUR ob državnih praznikih oziroma z zakonom določenih dela prostih dneh.  

Nadomestilo za polnjenje na električnih polnilnih postajah

Na 9. redni seji so svetnice in svetniki odločali tudi o določitvi višine nadomestila za polnjenje na električnih polnilnih postajah na javnih površinah območja občine Brežice in sicer v času 180 minut polnjenja je nadomestilo določeno v višini 0,35 € / kWh z DDV. Poleg nadomestila se plača pristojbina v višini 0,50 € z DDV na posamezno polnjenje.

Občinska celostna prometna strategija

Ob koncu seje je predstavnica podjetja Savaprojekt d.d. Petra Žarn zbranim predstavila postopek priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice 2025 – 2032.

Občina Brežice je svojo prvo Celostno prometno strategijo izdelala leta 2017. Zaradi poteka tega dokumenta, novih predpisov na področju celostnega prometnega načrtovanja ter sprememb na področju prostora in prometa, se je pristopilo k izdelavi nove Občinske celostne prometne strategije (OCPS) za obdobje 2025-2032. Občina je za ta namen uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva  za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ter s tem pridobila nepovratna sredstva evropske kohezije v višini 30.100 EUR za pripravo OCPS. Skladno s povabilom je bil izbran izvajalec za izdelavo OCPS podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega. Namen celostnega prometnega načrtovanja je vzpostavitev sistema za uresničevanje prometne politike v skladu s cilji trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje, socialne povezanosti in varstva okolja.

20240610_160621

20240610_160541

20240610_173600

 

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.