Arhivi Kategorije: Občina Brežice

Obvestilo o spremembi datuma in ure nadaljevanja 2. seje Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Pozdravljeni,

 

obveščam vas o spremenjenem datumu nadaljevanja 2. seje Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 27.3.2023 ob 16. uri in ne 20.3.2023 kot ste bili obveščeni.

 

Vabilo_nadaljevanje 2.seje_27032023

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo o spremembi datuma in ure nadaljevanja 2. seje Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Pozdravljeni,

 

obveščam vas o spremenjenem datumu nadaljevanja 2. seje Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 27.3.2023 ob 16. uri in ne 20.3.2023 kot ste bili obveščeni.

 

Vabilo_nadaljevanje 2.seje_27032023

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Sklic nadaljevanja 2. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Pozdravljeni,

 

obveščam vas, da bo nadaljevanje 2. redne seje Občinskega sveta občine Brežice, v ponedeljek, 20.3.2023 ob 17. uri  v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Vabilo – nadaljevanje 2. redne seje

 

V skrbi za zdravje vseh nas, vas prosimo, da se seje udeležite le v kolikor ste zdravi in upoštevate preventivne ukrepe.  

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pojasnjuje in odgovarja

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V izogib napačnemu razumevanju trenutne situacije in nenamernemu ali celo namernemu zavajanju naših uporabnikov Komunala Brežice podaja odgovor in pojasnila, vezana na predlagan poračun in spremembo cen komunalnih storitev v občini Brežice.

 1. Komunala Brežice izvaja regulirano dejavnost, za katero mora občinski svet sprejeti ceno, ki pokriva stroške izvajanja teh storitev.
 2. V letu 2022 smo bili priča izrednim dvigom cen na vseh nivojih, še posebej na področju cen elektrike in goriv, kar je imelo neposreden vpliv na stroške našega poslovanja. Zato cena, ki je bila sprejeta za leto 2022, ne pokriva teh stroškov, saj tega ob sprejemu ni bilo mogoče predvideti.
 3. Komunala Brežice trenutno ne izkazuje nobene izgube, saj mora občinski svet skladno z veljavno zakonodajo in občinskim odlokom sprejeti poračun za razliko v ceni, ki je posledica zunanjih dejavnikov (višanja vseh cen) in ne poslovanja Komunale Brežice.
 4. Do izgube bi prišlo samo v primeru, če bi se občinski svet odločil, da ne bo potrdil poračuna za višje stroške iz naslova dviga cen elektrike, goriv, materiala in ostalih surovin ter storitev. S tem bi seveda nastala nepopravljiva škoda Komunali Brežice in posledično Občini Brežice, ki je lastnica podjetja.
 5. Medtem ko lahko ostala podjetja začasno ustavijo proizvodnjo, ko so cene stroškov previsoke, mi tega ne moremo storiti in smo morali prečrpavati tako pitno vodo kot tudi odpadno vodo, odvažati odpadke tudi takrat, ko so bile cene elektrike, goriv daleč najvišje v zgodovini. Te stroške je potrebno pokriti.
 6. V korist Komunale Brežice in njenega poslovanja govori predvsem dejstvo, da 10 let ni imela nobenih težav. V letu 2022 pa se je zgodila vojna v Ukrajini in vsesplošen dvig cen po celem svetu. Ocenjujemo, da bi bilo neprimerno, da bi se tovrstne okoliščine zmotno uporabljalo za razvrednotenje uspešnega podjetja in za obračunavanje z njegovim poslovodstvom.
 7. V teh trenutkih si kot podjetje, ki opravlja izjemno odgovorno in pomembno vlogo in ki ni po svoji krivdi v tej situaciji, želimo predvsem treznega in odgovornega komuniciranja. Vse z namenom razumevanja dejanskega stanja in omogočanja nemotene oskrbe naših uporabnikov.

 

vir: Spletna stran Komunale Brežice

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

2. seja Občinskega sveta

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Svetnice in svetniki so na včerajšnji seji podali soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Brežice. Vodenje brežiške lekarne bo prevzela Biserka Jarabek Marčetič.

Občinski svet je potrdil tudi predlagano sestavo Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice, ki je ustanovljena na podlagi 7. člena Zakona o romski skupnosti (Uradni list  RS, št. 33/07) in na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) kot občasno delovno telo občinskega sveta Občine Brežice. Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice ima 8 članov, od katerih je en član predstavnik KS Cerklje ob Krki, štirje člani predstavniki občinskega sveta, ki so člani občinskega sveta, en predstavnik občinske uprave ter dva predstavnika romske skupnosti.

Komisija je z dopisom, dne 16.2.2023, pozvala Krajevno skupnost Cerklje ob Krki, Zvezo Romov Slovenije, župana Občine Brežice, vodje svetniških skupin in predstavnike političnih strank ter list v Občinskem svetu občine Brežice, da podajo svoje predloge za imenovanje članov v Komisijo.

Kljub dodatnemu pozivu, so bili s strani svetniških skupin in političnih strank ter list v Občinskem svetu Občine Brežice posredovani le trije predlogi.

Na posredovane dopise je Komisija prejela naslednje predloge: 

 • Zveza Romov  Slovenije: Iztok Kosec in Denis Brajdič
 • Krajevna skupnost Cerklje ob Krki: Alfonz Duhanič
 • Župan Občine Brežice: Vesna Kržan
 • Politične stranke Občinskega sveta Občine Brežice: Aleksander Gajski, Bogdan Palovšnik, Andreja Dušak
 • 20230313_191816

Prav tako so svetniki potrdili Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkov.

Vodja Medobčinskega inšpektorata- Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, Martin Cerjak, je predstavil Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Brežice za leto 2022, občinski svet pa je predstavljeno soglasno potrdil.

Občinski svet je potrdil spremembo meje podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora CEK-10 IN CEK -11 (Cerklje ob Krki) in predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjsko gradnjo na območju Cerkelj ob Krki, EUP CEK-11 (zahod) v prvi obravnavi s podano pripombo o zagotavljanju ustreznih površin, ki omogočajo odvoz komunalnih odpadkov. Strokovne službe bodo pripombo preučile in pripravile odgovor do druge obravnave predloga Odloka.

Nato je sledila potrditev Sprememb odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Brežice (Glasbena šola, osnovne šole in vrtci), zaradi spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ureja sestavo javnih  vzgojno-izobraževalnih zavodov. Sprememba določa, da je v svetu enovite šole, glasbene šole in vrtca namesto dosedanjih 9 članov v novi spet zopet 11 članov, kot je bilo pred zadnjo spremembo (3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih in 3 predstavniki staršev). Javni zavodi bodo morali dodatno izvoliti 2 dodatna predstavnika delavcev.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je Občini Brežice predložila elaborate, iz katerih je razvidna nujna prilagoditev cen na način, da so cene določenih gospodarskih javnih služb nižje in višje tam, kjer ne zadoščajo več za pokrivanje dejanskih stroškov. Razlog je predvsem enormna podražitev energentov (elektrika, nafta …), ki je nujno potrebna za delovanje črpalk v sklopu sistema za oskrbo z vodo. Strošek elektrike je v letu 2021 znašal 234 tisoč EUR, v letu 2022 se je povečal na 835 tisoč EUR (oz. za 601 tisoč EUR kot v 2021), v 2023 je predviden v višini 447 tisoč EUR. Kljub ukrepom racionalizacije in koriščenjem ukrepa subvencije za blažitev energetske draginje za leto 2022 v višini 210 tisoč EUR in regulacije cene za 2023 je podražitev enormna.

Župan občine Brežice Ivan Molan je glede na energetsko draginjo in posledično višanje cen komunalnih storitev predlagal subvencijo v višini 50% za razbremenitev občank in občanov pri poračunu stroškov komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije.

O  predlogu Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, določitvi cen javne gospodarske službe (Komunala Brežice d.o.o.) oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske vod, določitve cen ravnanja s komunalnimi odpadki, Poslovnem načrtu Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023 in Letnih programov posamične gospodarske javne službe Komunale Brežice d.o.o. 2023 je potekala predstavitev s strani direktorice Jadranke Novoselc. Svetniki in svetnice so pri potrditvi dnevnega reda določili, da o omenjeni temi ne bodo odločali ampak zgolj razpravljali.

Župan je svetnike uvodoma tudi obvestil, da bo potreben rebalans proračuna predvsem zaradi dviga stroškov plač pri vrtcih in šolah ter višanja cen energentov in posledično višanje stroškov storitev in materialnih stroškov. Mesečni strošek plač za vzgojno – izobraževalne zavode v občini Brežice se je v mesecu Januarju 2023 v primerjavi z Januarjem 2022 zvišal za 46.000 EUR, kar pa ni bilo predvideno v proračunu. Rebalans bo nujno potreben za zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje zavodov.

Nadaljevanje seje sledi.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Napredek projekta

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Spomnimo!

 • Izvajajo se dela v sklopu projekta “Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Brežice in Bistrica ob Sotli” v pogodbeni vrednosti 5.297.887,01 evra.
 • Projekt je sofinanciran s strani EU oz. Kohezijskega sklada v višini 85% upravičenih stroškov, država oz. Ministrstvo za okolje in prostor pa sofinancira 15% upravičenih stroškov).
 • Dolžina odsekov vodovoda v brežiški občini znaša 18.317 m.

Kako napredujejo dela?

 • Zaključek del je načrtovan v oktobru 2023.
 • Dela trenutno intenzivno potekajo. V brežiški občini je potrebno zgraditi še cca 1 km vodovoda (od skupno 18 km).
 • Marca se načrtuje začetek obnove in gradnja vodohranov.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Akcija motorist – sobota, 25. 3. 2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Organizatorji dogodka: Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče ter ZŠAM Krško

V sodelovanju s: PU Novo mesto, ZD Krško, Avto Krka d.o.o., Delta Team Krško, AMZS Brežice in Raceland CVV Krško

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Zaradi asfaltiranja popolna zapora Černelčeve ceste

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

S 15. 3. 2023 se predvideva popolna zapora Černelčeve ceste od Zdravstvenega doma Brežice do rondoja Črnc. Popolne zapore bodo zaporedne zaradi lažje izvedbe obvozov.

Plan asfaltiranja zaključnega sloja na Černelčevi cesti:

Sreda, 15. 3. 2023 – postavitev popolne zapore od rondoja Črnc do Spara

Četrtek 16. 3. 2023 – grobi sloj asfalta (cesta, priključek ZD, priključek Glasmaher)

Petek, 17. 3. 2023 – asfaltiranje pločnika

Sobota, 18. 3. 2023 – fini sloj asfalta od rondoja Črnc do Spara

Ponedeljek in torek ( 20. 3. in 21. 3. 2023) – fini sloj asfalta na preostalem delu cestišča, izvedba v dveh fazah

Vse občane in občanke vljudno prosimo za razumevanje.

1 zapora

2 zapora

3 zapora

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko gradnjo Sela pri Dobovi

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Območje OPPN se nahaja v severnem delu naselja Sela pri Dobovi ob lokalni cesti. Zajema posamezne dele nepozidanega stavbnega zemljišča med obstoječo pozidavo znotraj naselja.

Predmet OPPN se glede na izkazano investicijsko namero nanaša na izgradnjo stanovanjskih stavb z možnostjo umeščanja pomožnih spremljajočih objektov ter potrebno infrastrukturno ureditvijo. Koncept načrtovanih prostorskih ureditev sledi sodobnim trendom arhitekture in bivalne kulture ob upoštevanju značilnosti tradicionalne gradnje na podeželju.

S predmetnim OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo skladno z nadrejenimi prostorskimi akti, izraženo investicijsko namero in izdelano idejno zasnovo, usmeritvami nosilcev urejanja prostora in sodelovanjem javnosti.

Javna razgrnitev bo potekala od 15.3.2023 do vključno 14.4.2023 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice. Gradivo OPPN bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si (Sporočila za javnost) ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor/ (spletni portal Prostor), pod zaporedno št. 2: OPPN  STANOVANJSKA GRADNJA SELA PRI DOBOVI – DOPOLNJEN OSNUTEK.

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 12.4.2023 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigi pripomb v prostorih Občine Brežice (Oddelek za prostor), posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov .

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani portala Prostor ter na oglasni deski Oddelka za prostor Občine Brežice.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Zakonca Bruderman z županom in družino obeležila 50 let zakonske zveze

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Svojo skupno pot sta zlatoporočenca začela pred malo več kot 50 leti 25. novembra 1972 najprej s civilno poroko in nato cerkveno v Artičah – v fari, iz katere je bila doma nevesta Jelka. Ženinova priča je bil njegov stric Edi, očetov brat, iz Ljubljane, nevestina pa nje svak Milan Bračun. Poroka je trajala kar dva dni – prvi dan na nevestini domačiji Godlerjevih v Dečnem selu, drugi dan pa pri ženinovi družini v Brežicah.

DSC04808

Gospa Jelka se je rodila 27. februarja 1952 v družini Marije in Jožeta Godler, kjer je na kmetiji v Dečnem selu odraščala s tremi sestrami. Osnovno šolo je končala v Artičah, nato se je v Sevnici izučila za šiviljo in se zaposlila v brežiškem obratu Jutranjke, kjer je tudi spoznala svojega moža.

Gospod Anton oz. Toni se je rodil 7. maja 1951 v Brežicah v družini Antonije in Antona Bruderman. S staršema in mlajšo sestro Marinko so živela v Zakotu, zdaj Lamutovi ulici. Po končani osnovni šoli v Brežicah se je izučil za radiomehanika, vendar tega poklica po zaključku služenja vojaškega roka ni več opravljal. Kratek čas je pri delu pomagal očetu obrtniku soboslikarju. Po naključnem srečanju z mojstrom iz Jutranjke, ki mu je ponudil delo vzdrževalca v brežiškem obratu, oddani prošnji in razgovoru na upravi v Sevnici, je po dveh tednih že uspešno opravljal delo.  

Med delom je spoznal veliko deklet, v oči pa mu je padla mirna, tiha in pridna Jelka, ki je osvojila njegovo srce. Vedno raje sta se videvala, njuna ljubezen se je krepila in odločila sta se, da stopita na skupno pot. Po poroki sta si topel dom in družino ustvarila v domači hiši, kjer se jima je rodil sin Boris, živeli pa so skupaj s starši in sestro gospoda Tonija. Zlatoporočenca pravita, da jima je dandanes v družbi treh vnukov zelo veselo, saj so vsi zvedavi in igrivi.  

Župan Ivan Molan jima je čestital in zaželel obilo zdravja, toplih src in da bi še dolgo z roko v roki hodila skozi prihodnja leta. V spomin na slavnostni dan jima je izročil listino in darilo Občine Brežice.

DSC04806

DSC04852

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.