Arhivi Kategorije: Občina Brežice

Občina Brežice načrtuje oživitev Banove domačije s pomočjo evropskih sredstev

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan Ivan Molan o projektu oživitve Banove domačije v Artičah

Projekt temelji na revitalizaciji skupne etnološke dediščine, družbene infrastrukture – Banove domačije in je rezultat odličnega sodelovanja Občine Brežice s partnerji: Posavskim muzejem Brežice, Invalidskim podjetjem Lumia, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Turističnim društvom Artiče in Sadjarskim društvom Artiče.  Projekt nadgrajuje sodelovanja med društvi, javnimi zavodi, podjetniki, lokalno skupnostjo ter gradi trdnejše vezi na podlagi skupno oblikovanih programov. Ti so prispevek k trajnosti projekta in prenosljivosti le-teh tudi na druga območja. Predviden pričetek projekta je 1. 4. 2023, trajal pa bo devet mesecev. V sklopu projekta se bo v okviru Posavskega muzeja Brežice zaposlila ena oseba kot koordinator dejavnosti in promocije banove domačije tako obiskovalcem kot občanom.

S izvedbo projekta bo Občina Brežice v sodelovanju s partnerji hkrati ohranila in nadgradila etnološko dediščino in jo povezala s trendi povpraševanja v turizmu, ki gredo v smeri individualnega, butičnega, pa tudi odgovornega in zelenega turizma.

Podrobneje o projektu

Projekt Banove domačije bo razvijal butično ponudbo, s pridihom lokalnega, avtentičnega, edinstvenega. Predstavlja pomemben prispevek k višji kakovosti doživetja turistov, razvoju kreativnega turizma, trajnostnem razvoju javne infrastrukture na podeželju, prispeva k boljši dostopnosti programov in storitev na področju kulture, turizma, izobraževanja in povečuje možnosti za vključenost ranljivih skupin v družbo, prispeva k zaposlovanju. Razvija tudi turistično ponudbo izven osrednje turistične sezone. 

Doživetje utripa življenja nekoč in vitalne dolgoživosti domačije bodo na izviren način spremljali trajnostni in kreativni pristopi. Za popolno izkušnjo pa bomo obisk domačije obogatili z družabnim programom, pevskim in plesnim, izobraževalnim in športnim programom. Z razvojem inovativne ponudbe bo Banova domačija pridobila znak turistične znamenitosti oz. znaka Slovenia Green Attraction. S projektom bomo pomembno obogatili kulturno-turistično ponudbo Brežic ter povečali njegovo atraktivnost za obiskovalce. Projekt nagovarja v osnovni ciljni skupini ponudnike lokalnih turističnih produktov in storitev, posebej mlade in ženske, ti dve skupini sta tudi ključni za izvajanje programov. Nadalje vse obiskovalce – turiste.

V okviru projekta bo nabavljena oprema za namen informiranja in sprejema uporabnikov; opremljen bo tudi zunanji prostor  z  mizami in klopmi, s čimer bo omogočen sprejem do 50 oseb ter izvedba izobraževalnih vsebin na prostem.   Vzpostavljena bosta dva nova turistična produkta, ki jih bomo ponujali na domačiji: 5-zvezdično kulinarično doživetje ter program doživljajske domačije.

Banova slika 2.jpg

Za izvedbo aktivnosti na doživljajski domačiji bodo nabavljeni kostumi za nastopajoče v kulturno gledališki predstavi, vzpostavljena bo dodatna atraktivna ponudba za obiskovalce – ponudba programov doživljajske domačije z namenom ohranjanja dediščine in vedenja o bogatem življenju na domačiji, ohranjanje znanja, ki zamira – cepljenje drevja, sajenje, sušenje sadja, zelišč, ter prikazom načina življenja na domačiji, ter promocije lokalnih ponudnikov sadja, zelenjave ter drugih lokalnih produktov.

Vsebine, ki jih bo ponujala doživljajska domačija, bodo na voljo izobraževalnim in vzgojnim institucijam (vrtci, šole na osnovnem in srednješolskem nivoju, fakultete) in na celotnem območju LAS Posavja.

 

V KS Artiče že dva projekta participativnega proračuna

V letu 2020 je bil uresničen projekt participativnega proračuna Artiška pot zdravja, ki je umeščena na obrobju Banove domačije v Artičah. Tu je bil utrjen del poti in postavljene štiri gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Pot omogoča tako krajanom kot obiskovalcem rekreacijo in druženje v naravi.

V 2022 je bil izveden drugi projekt participativnega proračuna z nazivom Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu – uredilo se je otroško igrišče in uta za druženje, ki ob gasilskem oz. večnamenskem domu krajanov postaja stičišče  krajank in krajanov.

Artiška pot zdravja 2020.jpg

Večnamenski dom v Arnovem selu združuje gasilce in krajane

Občina Brežice je sprejela pobudo krajanov in odkupila del objekta v lasti PGD Spodnja Pohanca za namen doma krajanov oziroma druženja okoliških prebivalcev, ki so nekoliko oddaljeni od samega centra krajevne skupnosti Artiče. Pripravljena je projektna dokumentacija za obnovo objekta po fazah, postopek je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V letošnjem letu občina že izvaja investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih, katerih lastnica je.

Otroško igrišče pri domu gasilcev in krajanov.JPG

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Glamping enote v občini Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Na osnovi podanih pobud in opravljene analize je Občina k sodelovanju povabila Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za arhitekturo. Študentje so pod budnim očesom mentorjev v letnem semestru 2021/2022 pilotno razvijali ideje, vizije in možnosti za razvoj kratkotrajnih turističnih nastanitev z »glamping-i« na različnih lokacijah po občini.

Predstavitvi zaključkov delavnice pod nazivom Tipologija objektov za namen kratkotrajnih nastanitev v odprtem prostoru v Občini Brežice – Strokovna podlaga za glampinge je potekala v četrtek 10.11.2022 v Mestni hiši. Ob tem se vam zahvaljujemo za izkazano podporo in zanimanje. Veseli nas, da ste se predstavitve udeležili v tako velikem številu in s tem pokazali, da čutite do prostora odgovornost ter da vam je mar kaj se s prostorom dogaja.

Na predstavitvi so študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani predstavili ideje, vizije in možnosti za razvoj kratkotrajnih turističnih nastanitev z »glamping-i«, ki so jih razvili pod mentorstvom prof.dr. Alenke Fikfak in v sodelovanju z občinsko urbanistko Katjo Pongračič. Obravnavanih je na 12 lokacij po celotnem teritoriju občine. Zasnove območij se medsebojno zelo razlikujejo. Od ureditve večjega območja s številnejšimi glamping »hišicami« v odprtem prostoru do postavitev le nekaj tovrstnih objektov ob obstoječi gradnji ali obrobju naselja. Nekatere enote se umeščajo od obstoječo zidanico ali kmečki turizem in vsebinsko poudarjajo ali dopolnjujejo obstoječi program, druge pa se umeščajo povsem na novo. Pobude so intenzivirane na vinogradniških območjih in v obrečnem prostoru reke Krke.

Povzetki iz predstavitve in makete lokacij so na ogled v prostorskih Občine Brežice do 21.11.2022. Celotno gradivo vseh 12 lokacij s scenariji razvoja je dostopno na  https://www.brezice.si/sl/prostor/.

Predmetne lokacije bodo na podlagi izdelane strokovne podlage povzete v šeste spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (SDOPN6).

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Cepljenje proti covid-19 in sezonski gripi bo v sredo, 16.11.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Cepljenje proti COVID-19 se bo izvajalo:

  • s cepivom COVID-19 Vaccine COMIRNATY (PFIZER) suspenzija za injiciranje;
  • s cepivom COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (PFIZER) disperzija za injiciranje. Cepivo je registrirano le za poživitvene odmerke, za cepljenje oseb starih 12 let in več, ki so bile pred tem cepljene vsaj z osnovno shemo cepljenja. Priporočeni presledek med osnovnim cepljenjem in cepljenjem s Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 je vsaj tri mesece.

Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Letos Občina Brežice namenila za 25 odstotkov več sredstev za spodbude podjetništvu

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vloga podjetnikov izrednega pomena za razvoj in stabilnost občine

Občina Brežice se zaveda kako pomemben steber razvoja in ohranjanja stabilnosti v občini predstavljajo podjetniki in gospodarstvo, je dejal župan Ivan Molan, zato s svojim delovanjem in ukrepi  ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina to opravlja s širokim naborom ukrepov, med katerimi so prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam s občinskim prostorskim načrtom, urejanje in širitev poslovno-industrijskih con ter vsakoletna razpisna sredstva za neposredne pomoči podjetnikom. Ob tem je župan Ivan Molan poudaril, da je občina letos povečala fond sredstev za pomoč podjetnikov v višini 25 %, z učinkovitim in hitrim prostorskim načrtovanjem pa smo pridobili podjetje TPV Automotive, ki je poleg širitve proizvodnje v občino preselilo tudi svoj sedež.  

Na področju podjetništva, s pričetkom priprave OPPN v letošnjem letu, občina načrtuje širitev Obrtne cone Dobova. V sklopu podjetniških priložnosti Zavod za podjetništvo, turizem in mladino izvaja za podjetnike najrazličnejša izobraževanja, v letošnjem letu so organizirali tudi karierni sejem, na katerem se je več kot 400 mladim udeležencem predstavilo 34 podjetij.

V občini Brežice imamo razvito podjetništvo na zelo različnih področjih od drobne obrti, uslužnostnih dejavnosti, turizma, gradbeništva, obdelave kovin, energetike in še mnogo drugih. Iz baze  podatkov AJPES-a je razvidno, da imamo v naši občini šest delniških družb, 680 družb z omejeno odgovornostjo in 1.095 samostojnih podjetnikov.

Sredstva sofinanciranja za tri namene

V sklopu javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice se sofinancirajo naložbe v stroje in opremo, najemnine v starem mestnem jedru in sodelovanje na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami.

Omenjen javni razpis je bil pripravljeni v skladu s Pravilnikom o spodbujanju podjetništva v občini Brežice. Najava je bila objavljena v Posavskem Obzorniku, objava pa v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Brežice, rok za prijavo pa je bil 15. 9. 2022. Za izvedbo razpisa je bila s strani župana imenovana tri članska strokovna komisija, ki je vodila celoten postopek, rezultate pa je na dogodku predstavil pomočnik vodje oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, Roman Matjašič. 

Višina občinskih sredstev javnega razpisa za spodbujanje podjetništva je letos znašala 160.000 evrov, kar predstavlja 40.000 evrov oz. 25 % več kot v letu 2021. Prijavitelji so oddali 41 vlog, od tega je 37 vlog izpolnjevalo vse razpisne pogoje. Delež sofinanciranja naložb znaša 21,26 %, najvišji znesek subvencije znaša 8.504 evrov.

Roman Matjašič, ki skrbi na občini za področje podjetništva, je prisotne seznanil, da bo v naslednjem letu še zadnji razpis po obstoječi shemi pomoči de minimis. V letu 2023 bo potrebno sprejeti nov pravilnik in priglasiti novo shemo državnih pomoči za novo programsko obdobje 2024-2029.

Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so podjetniki in podjetnice prejeli pogodbe za sofinanciranje spodbud v podjetništvu, nato je sledilo neformalno druženje. Za kulturni program dogodka je poskrbela vokalna skupina UP, ki deluje v okviru Društva upokojencev Dobova-Kapele, prireditev je povezovala Anja Urek.

DSC_4837.JPGDSC_4841.JPGDSC_4847.JPGDSC_4848.JPGDSC_4854.JPGDSC_4855.JPGDSC_4858.JPGDSC_4861.JPGDSC_4863.JPGDSC_4864.JPGDSC_4865.JPGDSC_4866.JPGDSC_4867.JPGDSC_4868.JPGDSC_4869.JPGDSC_4870.JPGDSC_4871.JPGDSC_4872.JPGDSC_4890.JPGDSC_4881.JPGDSC_4880.JPGDSC_4879.JPGDSC_4878.JPGDSC_4876.JPGDSC_4875.JPGDSC_4874.JPGDSC_4873.JPG

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo o popolni zapori Cerklje ob Krki – Črešnjice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 V tem obdobju ne bo možnosti začasnega prevoza, zato izvajalec prosi za razumevanje in strpnost. Izvedeno bo asflatiranje obeh slojev.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

DUO Impoljca daje življenju pomen že 70 let

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vse prisotne je v imenu občine Brežice pozdravil župan Ivan Molan in dejal, da občina podpira delovanje in programe doma, ki omogoča kakovostno oskrbo za starejše, ki potrebujejo institucionalno varstvo. ”Želimo si, da bi ljudje imeli v jeseni svojega življenja vso potrebno oskrbo, da lahko čim dlje ostanejo doma,” je še poudaril župan Ivan Molan, “tako sofinanciramo storitev Pomoč na domu, v dveh letih smo zagotovili za izvajanje storitve tudi šest novih vozil. Občina podpira tudi storitev brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki, vse z namenom starejšim zagotoviti čim bolj kakovostno življenje.”

DSC_4949

Občina je med drugim v obnovljenem nekdanjem domu upokojencev zagotovila prostore za stanovanjsko skupnost VDC, urejamo pa tudi stanovanjske enote za starejše, ki še ne potrebujejo institucionalne oskrbe. Stanovanjskih skupnosti za starejše si želimo v prihodnje tudi po ostalih krajih naše občine, saj se zavedamo, da si vsak želi na starost biti čim bližje doma ob ustrezni in kakovostni pomoči in oskrbi.

Občina Brežice je letos preko javnega razpisa namenila sredstva tudi za nakup električnega pianina, s katerim se je na dogodku predstavil Domski zbor Žarek, pod vodstvom Elizabete Križanić. Glasba je izjemnega pomena saj stanovalce združuje pri skupni aktivnosti in prispeva k boljšemu počutju.

Direktorica Darja Cizelj se je v nagovoru zahvalila občini in županu za vso podporo in dobro sodelovanje in povedala, da bo DUO Impoljca v letu 2023 v Brežicah odprl stanovanjsko skupnost za 10 uporabnikom (tisti, ki potrebujejo institucionalno oskrbo in so mlajši od 65 let). Ob tej priložnosti so se z video predstavitvijo in pesmijo ter osebnimi izkušnjami predstavili tudi uporabniki stanovanjskih skupnosti – teh je v sevniški občini že pet. Skupnosti delujejo na principu družine, kjer zaposleni nudijo podporo 24 ur na dan vse dni v letu.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V Sobenji vasi uredili vaško središče pri izviru studenca

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Nekoč pomemben vir pitne vode je danes prostor za srečanja vaščanov. Studenec vaščani še vedno uporabljajo, saj po besedah domačinov ne presuši niti poleti. Urejen je bil leta 1931, o čemer priča letnica, pozneje pa so ga priložnostno urejali. Zbrane vaščane sta pozdravila predsednik KS Čatež ob Savi Alojz Škrabl in župan Občine Brežice Ivan Molan, novo pridobitev je blagoslovil domači župnik Jože Pacek. Po uradni predaji v namen je sledilo druženje vaščanov v gasilskem domu.

 

V letu 2022 je bila izvedena sanacija vaškega vodnega zajetja v Sobenji vasi in urejeno odvodnjavanje. Celovito se je saniralo obstoječe zajetje z novo betonsko izvedbo, poleg tega je bilo urejeno meteorno odvodnjavanje z betonskim iztokom, uredili  so tudi jaške za čiščenje tega zajetja. Uredila se je še okolica ter del mulde. Vrednost investicije znaša dobrih 41.000 evrov. V Sobenji vasi je bila izvedena še celovita rekonstrukcija cca 80 m dolge javne poti. Zamenjala sta se spodnji in zgornji ustroj ter izvedlo polaganje enoslojnega asfalta. Poleg tega sta se še uredila jaška in popravilo asfalta pred gasilskih domom, za kar je Občina Brežice namenila dodatnih 22.000 evrov.

 

Vaški izvir v urejenem koritu.JPG

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo glede možnosti izbire zdravnika družinske medicine v Zdravstvenem domu Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Ambulanta Katje IVANŠEK, dr. med., specialistke družinske medicine

telefon: (07) 4991 483

elektronska pošta: amb.ivansek@zd-brezice.si

 

 

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V seriji o umorih na Slovenskem zaigrali Kapelci

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V epizodi ”Nasilje” so kot statisti zaigrali Kapelci

S serijo sodelujoči želijo prikazati vse razsežnosti in posledice, do katerih privede dejanje umora, ter s tem prispevati k kulturi nenasilja v družbi. Serija v ospredje predstavlja nekatere odmevne umore pri nas, kot so atentat na Ivana Krambergerja in umori serijskega morilca Metoda Trobca.

Kaj človeka privede do nasilnega obnašanja? Kakšne so naloge kriminalistov kot prvih na kraju zločina? Kako se vpleteni spopadajo s psihološkimi posledicami? Odgovore  razkriva serija Inhumanum – umori na Slovenskem”. Serijo sofinancira Slovenski filmski center in bo realizirana v koprodukciji z RTV Slovenija, gledalci pa si jo bomo lahko ogledali na njenih malih zaslonih.

Serijo so predstavili:

Avtor: Boštjan Brezovnik

Režiser: Igor Zupe

Prodeucent: Aleš Pavlin

Igralec: Ludvik Bagari

Strokovni vodja: Gorazd Trpin

Škof Anton Jamnik

    314403116_587899733145155_6108014358988915347_n

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice pridobila sredstva za začetek posodobitve namakalnega sistem Arnovo selo

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Projekt posodobitve namakalnega sistema

Občina Brežice je leta 2018 prevzela namakalni sistem Arnovo selo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP). Sistem je potreben celovite rekonstrukcije in posodobitve, saj vanj ni bilo resnih vlaganj vse od same izgradnje. Prevzem tega namakalnega sistema in pristop k tehnološki posodobitvi je bil pogojen z dodatnimi sredstvi  MKGP pridobljenimi za ta namen. S strani ministrstva so bila dana zagotovila, da bodo javni razpisi za tovrstne zadeve. Tako je občina pristopila k izdelavi potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis. Dokumentacija obsega elaborat prihranka vode ter električne  energije, elaborat namakanja, geodetski posnetek celotnega sistema,  projekt za izvedbo (PZI) in elaborat odstranitve mulja iz akumulacije.

Projekt posodobitve namakalnega sistema je razdeljen v dve fazi. Prva faza obsega rekonstrukcijo črpališča in filtrirne postaje, električni priključek na nizkonapetostno omrežje, obnovo priključnih merilnih jaškov; vzpostavitev daljinskega nadzora in telemetrije, vrednost prve faze je ocenjena na 282.000 evrov. Druga faza obsega rekonstrukcijo obstoječih cevovodov. Projektantska vrednost obeh faz znaša 580.000 evrov. Dejanska vrednost del posodobitve bo znana, ko bo izveden javni razpis. Izvedba prve faze posodobitve bo omogočila ugotovitev ali so cevovodi še ustrezni ali pa jih je potrebno zamenjati.

Pogoj za prijavo na javni razpis je bil, da  ima občina sklenjene  pogodbe z lastniki (ki pristopajo k tehnološki posodobitvi namakalne sistema) v lasti več kot 50 % zemljišč na območju namakalnega sistema. Namakalni sistem obsega 33 ha, podpisanih pogodb z lastniki je za 17 ha površine, kar predstavlja več kot 51 %. Po tehnološki posodobitvi se bo določil upravljalec sistema. Stroški vzdrževanja bodo krili uporabniki, k čemer so se ti zavezali s podpisom pogodbe.

Posodobljen namakalni sistem bo omogočal bolj stabilno in kakovostno pridelavo hrane

Z izvedbo projekta posodobitve namakalnega sistema bo malim kmetovalcem na območju Arnovega sela omogočen bistveno večji in bolj kakovosten pridelek, s tem bo posredno izboljšana oskrba s hrano ter  kmetom, pridelovalcem sadja iz tega območja, zagotovljen izboljšan zaslužek, s posodobitvijo pa se bodo znižali stroški delovanja sedanjega sistema, poskrbelo za modernizacijo sistema ter s tem poenostavitev upravljanja. V končni fazi pa gre za splošno izboljšanje infrastrukture urejenosti občine ter povišanje gospodarske aktivnosti na območju.

V 2022 občina namenja tudi 208.000 evrov za spodbude kmetijstvu

Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju, ter pomembnega vpliva kmetijstva na razvoj turizma, zato vsako leto namenja proračunska sredstva v ta namen. Župan Občine Brežice Ivan Molan poudarja izjemen pomen samooskrbe ter lokalno pridelane hrane, ki je v teh časih vedno bolj aktualna. Občina za spodbude kmetijstvu v 2022 namenja rekordnih 208.000 evrov, od tega preko javnega razpisa 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v vrednosti skoraj milijon evrov.

Občina Brežice se je v mesecu maju prijavila na javni razpis MKGP za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov in pri tem bila uspešna ter dobila odobrenih 285.000 evrov nepovratnih sredstev za izvedbo I. faze in  povrnitev delnih stroškov za izdelavo dokumentacije, iz podukrepa Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namakalni sistem Arnovo selo – župan Ivan Molan:

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.