Obisk Vlade RS v Posavju

Brežice, 25. januar – Župan Ivan Molan se je sestal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem in direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Liljano Herga. Župan in državni sekretar sta se strinjala, da je bilo v zadnjih dveh letih v sodelovanju uresničenih veliko projektov. Kot je dejal župan Ivan Molan, si občina želi, da bi hitreje potekali postopki za izvedbo Vzhodne obvoznice, predvsem gradnja novega mosta čez Savo in nadvoza v Brezini. Na sestanku so predstavniki ministrstva in direkcije obvestili župana, da bo v sklopu vzdrževanja državnih cest v letu 2022 sanirana cesta Bistrica ob Sotli-Bizeljsko in cesta Bizeljsko-Orešje. 

Skozi občino Brežice poteka kar 106 km državnih cest, kar jo uvršča na 6. mesto med slovenskimi občinami. Prav zato je dobro sodelovanje z ministrstvom in direkcijo nujno, je poudaril župan Ivan Molan. izpostavil je številne odprte projekte in uresničene investicije. Občina Brežice in DRSI sta v 2021 zaključili s projektom Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje, ki se bo z 2. faza nadaljeval v tem letu. Izvaja se projekt rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno, Izgradnja pločnika Dečno selo – Mali vrh z ureditvijo križišča na državni cesti, ureja se dokumentacija za projekt rekonstrukcije državne ceste in gradnjo pločnika skozi naselje Ribnica, poteka urejanje treh kolesarskih povezav ob rekonstrukciji državnih cest – izvaja se že kolesarska povezava Brežice-Dobovo, kmalu pa bodo stekla dela za urejanje kolesarskih povezav Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi. 

Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča je sodelovanje med brežiško občino kot eno večjih slovenskih občin in ministrstvom za infrastrukturo ter direkcijo dobro in tvorno. Ostajajo pa tudi izzivi. V tem letu je načrtovanih skoraj 3 milijone evrov za vzdrževanje državnih cest v občini (za sanacijo ceste Bistrica ob Sotli-Bizeljsko in ceste Bizeljsko-Orešje ter odseka na cesti Mokrice-Obrežje-Slovenska vas). Na sestanku so se dotaknili tudi vprašanja glede gradnje novega mostu čez Savo, ki je del Vzhodne obvoznice. Gradnja mostu je bila predvidena pred začetkom oz. sočasno z gradnjo HE Mokrice, ki  trenutno miruje. Kot je dejal državni sekretar, si na ministrstvu oz. direkciji prizadevajo, da bi se gradnja pričela tako kot načrtovano, v letu 2022. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa je potrebno urediti še vsa zemljišča, ki so potrebna za investicijo. Kot je dejal, je večina zemljišč že pridobljenih.