Arhivi Kategorije: Radio Brežice Eu

Podpis pogodbe za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice sklenila pogodbo za izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice kot investitor in v postopku javnega naročanja izbrani izvajalec CGP d.d., kot vodilni partner s partnerjem KOP Brežice d.d. sta sklenila pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi v vrednosti 2.772.167,68 evrov. Ker gre za gradbeno izjemno zahteven projekt bodo med izvajanjem del potrebne tudi popolne zapore ceste. Uporabnike ceste občina že ob podpisu pogodbe prosi za sodelovanje in razumevanje, saj bomo lahko le s skupnimi močmi izboljšali prometno varnost za kolesarje na tem nevarnem cestnem odseku ob reki Krki.

Svečani podpis pogodbe je potekal v poročni dvorani brežiškega gradu v sredo, 17. novembra. V imenu investitorja je pogodbo podpisal župan Občine Brežice Ivan Molan, v imenu izvajalcev vodilnega partnerja CGP d.d. in partnerja KOP Brežice d.d. je podpisal pogodbo predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca. Predstavnica projektanta, podjetja GPI d.o.o. Novo mesto, Mojca Radakovič je predstavila tehnično zahteven projekt. Župan Ivan Molan je izpostavil, da gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ki je ključnega pomena iz vidika tako prometne varnosti kot širjenja kolesarskih povezav v občini ter naprej proti Kostanjevici na Krki. Brez evropskih in državnih sredstev občina sama takšnega projekta ne bi mogla uresničiti, je poudaril župan. 

Kot je dejal predstavnik izvajalcev Martin Gosenca sta pri tem projektu poseben izziv zahteven in hkrati ključni del izgradnje. To je izgradnja opornih zidov ob reki Krki na več odsekih. Princip tehnologija je takšen, da bodo najprej zvrtali 10 m globoke luknje za pilote za temelje, na temeljih pa bodo 5 in več metrski oporni zidovi, ki so sidrani v zemljino.  Za ta dela bodo morali v ozko in slabo dostopno območje ob reki pripeljati večje vrtalne stroje. 

Začetek del izgradnje kolesarske povezave je predviden v začetku leta 2022, rok za izvedbo gradbenih del pa je 30. 3. 2023. Dela po pogodbi obsegajo izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi v dolžini 1,6 km, stopnice z rampo, podporne konstrukcije (npr. podporna zida v skupni dolžini 110 m), ureditev vodovoda, ureditev cestne razsvetljave, zaščite in prestavitev električnega omrežja, zaščita telekomunikacijskega omrežja, ipd.

V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,6 km novih kolesarske poti ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez naselje Velike Malence do Krške vasi (Slika 1 – del označen z vijolično barvo). Dodatni del kolesarske povezave se bo izvedel z vodenjem po obstoječih javnih poteh in lokalnih cestah (Slika 1 – del označen z modro barvo). Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala najmanj 4,3 kilometra in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Z ureditvijo kolesarskih povezav želi občina poskrbeti za varnost kolesarjev v prometu, kjer za kolesarje še ni namenskih površin, in povezati kolesarske odseke Brežice-Čatež ob Savi in Brežice-Krška vas. Na ta način bodo zagotovljeni pogoji za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na območju občine. Projekt bo z izvedbo pripomogel tudi k doseganju zastavljenih operativnih ciljev v sklopu celostne prometne strategije občine Brežice (trajnostna mobilnost).

Projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi je vključen v Dogovor za razvoj Razvojne regije Posavje in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Za celoten projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi v ocenjeni vrednosti 3,3 milijona evrov (v strošek celotnega projekta so poleg gradbenih del, za katera je sklenjena pogodba, vključena tudi vsa potrebna dela – projektna in investicijska dokumentacija, stroški zunanjih izvajalcev, nadzorov nad gradnjo, urejanje lastniških vprašanj, informiranje) je občina prejele sklep o odobrenih sredstvih sofinanciranja  v višini cca 1,3 milijona evrov. Dober milijon evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država.

Izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi je eden od treh projektov, za katerega je občina pridobila evropska sredstva – poleg projektov Kolesarska povezava Brežice-Dobova, ki se že izvaja, in Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. 
Občina Brežice bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo zaradi smotrnosti in gospodarnost sočasno izvajala sanacijo državne ceste R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi, uredila dve križišči – obstoječe križišče pri mostu proti Krški vasi ter križišče pri avtocestnem nadvozu (ŠRC Grič) skupaj z ureditvijo prehodov za pešce ter ureditvijo avtobusnih postajališč (obstoječe pri mostu za Krško vas in novo pri ŠRC Grič). Vrednost pogodbe za sanacijo državne cesta, za katero bo sredstva zagotovila direkcija, znaša 1.376.067,38 evrov. Rok za izvedbo gradbenih del je  30. 3. 2023.

Odgovori na mestu – Župan Ivan Molan

V studiu Radia Brežice Eu je župan občine Brežice, g. Ivan Molan, odgovarjal na vprašanja, povezana z minulimi, aktualnimi in prihodnjimi projekti v občini Brežice.

Z županom Občine Brežice se se je pogovarjala Anja Urek. Oddaji ste poslušalci lahko prisluhnili v sredo 3. novembra ob 10:10.

Produkcija oddaje: Radio Brežice Eu, november 2021.

Ob začetku prazničnega meseca, župan Občine Brežice o dosežkih in presežkih

Mesec oktober je v občini Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra obeležuje občina praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete leta 1941. Tradicionalno društva, javni zavodi in ostale organizacije v tem mesecu pripravijo pester nabor dogodkov, posvečenih občinskemu prazniku. Župan Ivan Molan je na novinarski konferenci, ki je potekala na grajskem dvorišču pod novo nadkrito konstrukcijo, predstavil dosežke in presežke preteklega obdobja, in se za sodelovanje v časih, ki so polni izzivov, zahvalil občankam in občanom ter občinskemu svetu občine Brežice.

V program “Brežiškega oktobra” vključenih več kot 60 dogodkov

V običajnih letih se je v prazničnem oktobru zvrstilo tudi do 90 prireditev, v lanskem letu je bilo zaradi epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja virusa uresničen samo manjši del načrtovanih dogodkov. Letošnjih 60 raznolikih dogodkov vabi občane tako k obisku v živo kot k spremljanju preko spleta. Že danes bo ob 17. uri v mestnem jedru pred občino na sporedu promenadni nastop domačega Gasilskega pihalnega orkestra Loče in gostujoče Veteranske godbe Dolenjske in Bele krajine.

V petek, 8. 10., se bodo na grajskem dvorišču zbrali gasilke in gasilci ter obeležili dan gasilcev pod okriljem gasilske zveze Brežice. Občina Brežice bo v okviru praznika 16. 10. svečano odprla prenovljeni železni most preko Save in Krke, turistična društva se bodo pomerila v kuhanju Županovega golaža. V letu, ko praznujemo 30 let suverenosti, bo 22. 10. na Trgu Jožeta Toporišiča občina svečano odkrila pomnik, posvečen vojni za samostojnost in veteranom, isti dan bo v gradu potekala tudi posavska proslava ob dnevu suverenosti. Vrhunec praznika je slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo potekala na predvečer praznika, in kjer bodo podeljena priznanja občine, oktobrske nagrade, naziv častna občanka ter podeljen domicil. V oktobru bo 75 let delovanja s prireditvijo obeležila Gimnazija Brežice, Osnovna šola Brežice pa svojih 50 let delovanja.

Župan Ivan Molan: »Leto 2021 je leto presežkov!«

Epidemija in z njo povezani ukrepi so v preteklem letu in pol močno zaznamovali družbeno življenje v lokalni skupnosti, saj je bilo druženje zelo omejeno, a se počasi ob upoštevanju veljavnih ukrepov druženje v okviru prireditev počasi vrača. V občini Brežice so se v letu 2020 še posebej usmerili k začetku izvajanja investicij, ki so namenjene izboljšanju kakovosti življenja v občini, investicijski cikel pa je v letu 2021 še močnejši.

Konec leta 2020 je občina v sodelovanju z zasebnim partnerjem uspešno zaključila projekt energetske sanacije 15 občinskih javnih stavb, predvsem šol. Hkrati je začela graditi dva vrtca – v Artičah in v Dobovi, začela je z 2. fazo revitalizacije objekta nekdanjega DU Brežice, ki bo v naslednjem letu že lahko sprejel stanovalce v stanovanjsko skupnost oz. v bivalne enote. Občina je v 2021 zaključila popolno obnovo lesenega mostu v Cerkljah ob Krki, zaključuje tudi obnovo železnega mostu čez Savo in Krko pri Brežicah. Občina je gradila pločnike in obnavljala ceste, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo je ob obnovi državne ceste občina uredila pločnik Kalin Obrežje.

Kot je dejal župan Ivan Molan, je še pomembnejše dejstvo, da je občina pridobila evropska sredstva za tri velike večletne projekte – Hidravlične izboljšave vodovodov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli ter projekta gradnja kolesarskih poti Brežice-Dobova ter Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi.

V 2021 se začenja obnova simbola občine in mesta – Vodovodnega stolpa, ki bo postal razgledna in turistična točka. V sodelovanju z DRSI se letos začenja obnova državne ceste skozi Podgračeno, ki bo izboljšala prometno varnost ter odpravila nevarno zožitev.
Na področju prostorskega urejanja je občina sklenila pogodbo za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN), v teku je postopek javnega naročanja za priprava projektne dokumentacije za dostopni Vodni center in za Izdelavo projektne dokumentacije etape vzhodne obvoznice Brežice .

Na področju gospodarstva je občina pridobili nove vlagatelje, poleg skupina TPV, ki je v občino umestila strateško investicijo državnega pomena, sta v občino prišli še podjetji Narayan (PTC Slovenska vas) in City Connect (Brežice). Obetavna je bila tudi letošnja poletne turistična sezona, ki je presegla število nočitev v enakem obdobju lani in celo v letu 2019. Statistični podatki za julij in avgust 2021 kažejo (250.000), da so v občini presegli število prenočitev iz leta 2019. V primerjavi letom 2020 beležijo 15% povečanje prenočitev, kar pomeni 35.000 prenočitev več in 5% več prenočitev kot leta 2019.

Župan je izpostavil tudi pomen pridobitve nadkritega grajskega dvorišča, ki bo večino leta omogočal izvajanje dogodkov na prostem, saj bo streha nudila zaščito pred vremenskimi vplivi. Na ta način je društvom in ostalim organizacijam omogočen dodaten prireditveni prostor v občini. Novinarska konferenca, namenjena prestavitvi programa Brežiškega oktobra in dosežkov v obdobju od oktobra do oktobra, je bila tudi prvi uradni dogodek pod novo kupolo oz. konstrukcijo za nadkritje. Nosilna konstrukcija, za katero je občina namenila dobrih 173.000 evrov, je zasnovana v obliki križnih obokov, ki se pojavljajo tudi v arkadnih hodnikih gradu.

»Grajsko dvorišče je odlično prizorišče in odprto za vse!« je poudarila tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Direktorica je nove pridobitve izredno vesela, saj je izjemnega pomena tudi za uresničevanje bogatega programa muzeja.

V letu 2021 pa je Občina Brežice pridobila tudi naziv Evropsko mesto športa 2022, ki je priznanje vsem ustvarjalcem na področju športa ter dokaz, da občina močno podpira vsa področja življenja, od kulture do športa. Župan je dejal, da imajo občani tudi v teh časih kar nekaj razlogov za veselje, zato je povabil k udeležbi na dogodke, ki bodo seveda potekali v skladu z aktualnimi ukrepi za zaščito zdravja.

Štiri leta od otvoritve največje hidroelektrarne na reki Savi

27. septembra so minila štiri leta od pomembnega mejnika v projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. Poleg do takrat že zgrajenih HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško se je verigi pridružila še največja hidroelektrarna na reki Savi – HE Brežice.

Ves ta čas elektrarna deluje izjemno stabilno in zanesljivo ter zagotavlja električno energijo iz obnovljivega vira za 43.000 gospodinjstev v Sloveniji.

http://www.he-ss.si/objava/otvoritev-he-brezice.html

Bodo Brežice Evropsko mesto športa 2022?

Občina Brežice se je po besedah župana Ivana Molana odločila za kandidaturo na podlagi številnih argumentov – od dosežkov športnikov do rednih vlaganj občine v športno infrastrukturo in programe športa. Naziv Evropsko mesto športa 2022, za katerega je občina oddala kandidaturo pri neprofitni organizaciji Evropska zveza prestolnic in mest športa (ACES Europe), predstavlja priložnost za promocijo in bo hkrati spodbuda ter priznanje vsem prostovoljcem, ki v občini delujejo na področju športa. Naziv prinaša možnost za povečanja investicij na področju športa, tudi z zasebnimi vlagatelji, in je dobra popotnica pri nadaljnjemu razvoju tako športa kot turizma.

Na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi kandidature, je svoje vtise povzel generalni sekretar ASEC Europe Hugo Alonso v naslednjih besedah: »Zelo sem navdušen nad bogastvom voda v občini, zelo pomembna je tudi športna infrastruktura in politika razvoja športa. (Občina Brežice) ima več kot 100 objektov športne infrastrukture in številne programe športa. Pomembnih je tudi sedem ciljev občine t. i. veličastnih sedem, ki jih želi občina izpolniti v naslednjih petih letih. In to je bistvo pridobitve naziva Evropsko mesto športa – motivacija za doseganja novih ciljev na področju športa. Ponosen sem na to kandidaturo.« 

Generalni sekretar je še posebej izpostavil podatek, da Občina Brežice namenja za področje športa skoraj 7 % svojega proračuna, kar je dvakrat več od evropskega povprečja – to znaša med 2 in 3 % proračunov mest oz. lokalnih skupnosti.

Brežice, 13. september 2021

Regionalna delavnica projekta WACOM

KLJUČ JE V PRIPRAVLJENOSTI

Regionalna delavnica projekta

Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM)

9. septembra 2021 je v Brežicah potekala regionalna delavnica projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM). 

Delavnico z naslovom »Priprava simulacije štabne vaje: Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most« je organizirala družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Mednarodno komisijo za Savski bazen, Direkcijo za vode Republike Slovenije, z Ministrstvom za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in Hrvaškimi vodami.

Namenjena je bila oblikovanju izhodišč za pripravo in uspešno izvedbo simulacije štabne vaje, ki se načrtuje v maju 2022. Udeleženci iz Hrvaške in Slovenije so analizirali njen scenarij in določili vloge različnih institucij pri izvedbi vaje v primeru nepričakovanega onesnaženja reke Save na lokaciji Zidani most v Sloveniji. Prav tako so simulirali postopke komunikacije in sprejemanje odločitev ter razvoj scenarijev za postopke pristojnih institucij v Sloveniji in na Hrvaškem, vezanih na podobne situacije.

Direktor družbe HESS, Bogdan Barbič, je v svojem nagovoru izpostavil, da dejavnost družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi ni omejena zgolj na primarno ukvarjanje s proizvodnjo električne energije, temveč je veliko širša. 

»V okviru večnamenskega projekta se ukvarjamo tudi s protipoplavno zaščito in poplavnimi razmerami, spremljamo kvaliteto vode in ostala dogajanje na reki. Glede na to, da Savo budno spremljamo 24 ur dnevno, smo tudi med prvimi, ki lahko zaznamo kakršnokoli nepravilnost. Slovenski pregovor pravi »Nesreča nikoli ne počiva«, zato je izredno pomembno, da vemo, kako v takih primerih ravnati. Projekt WACOM bo k temu nedvomno pripomogel, protokoli, aktivnosti in materiali, ki bodo v njegovem okviru nastali, pa bodo uporabni za nas vse. Narava je nepredvidljiva, seveda pa si želimo, da do situacij, kjer bi bilo ta znanja potrebno uporabiti, ne bi prišlo.«

Duška Kunštek, ravnateljica uprave za notranjo plovbo pri Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in predsedujoča Savski komisiji, se je prav tako strinjala, da je regionalna delavnica postavila trden temelj za vse bodoče simulacije, ki nas čakajo v naslednjem letu, in skupne aktivnosti v izrednih razmerah, ki si jih ne želimo, so pa možne. 

»Tudi Hrvaška s svojimi institucijami strmi k sodelovanju in usklajenemu delovanju z državami porečja Save. Reka Sava je izrazito nemirna reka in nosi veliko izzivov, katerim se bomo tudi s pomočjo aktivnosti projekta WACOM uspešno zoperstavljali in ustvarili postopke in načine delovanja, ki bodo naše življenje naredili varnejše.«

WACOM projekt je sofinanciran s strani Programa transnacionalnega sodelovanja – Interreg Podonavje in vključuje ključne partnerje iz štirih držav na porečju reke Save. 

Regionalna delavnica evropskega projekta WACOM

Danes se v brežiškem gradu odvija regionalna delavnica evropskega projekta WACOM, ki povezuje države savskega porečja. Projektni partnerji prihajajo iz 4 držav z različnih strokovnih področij – upravljanje z vodami, civilna zaščita, plovba in raziskovalne institucije.

Regionalna delavnica vključuje pripravo na simulacijo štabne vaje: Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most.
Glavni cilj projekta WACOM je zmanjševanje okoljskih tveganj, povezanih z izrednim onesnaženjem in ob poplavah, predvsem tistih, ki imajo čezmejni vpliv, z izboljšanjem sodelovanja ključnih akterjev in z razvojem skupnega operativnega sistema za aktiviranje protokolov za obvladovanje nesreč v Savskem bazenu.

Poslušajte

Pošljite nam svoje brezplačno obvestilo

Na radiu Brežice Eu vam omogočamo, da nam pošljete vaše brezplačno obvestilo, ki ga lahko posnamete sami, kar preko svojega mobilnega telefona (ali računalnika z mikrofonom). Brezplačna je samo prva objava. Za več objav nam pišite na marketing Radia Brežice Eu.

Postopek je zelo enostaven:

  1. kliknite gumb “Start recording”, ki pomeni “Začni snemati” (potrditi morate, da dovolite uporabo vašega mikrofona za snemanje obvestila…)
  2. Začnite govoriti, vaš telefon ali računalnik vas že snema (po snemanju, lahko posnetek poslušate in snemanje po potrebi ponovite…)
  3. Če ste s posnetkom zadovoljni, nam ga pošljite


Obvestila so na sporedu vsak dan ob 9:15, 12:15, 13:15, 14:00 in 17:05.

Ne skrbite. Vaših neuspelih posnetkov ne bo nikoli slišal nihče, zato lahko snemate poljubno dolgo, dokler s posnetkom ne boste povsem zadovoljni. Dokler posnetka ne pošljete, posnetek ni shranjen nikjer.

V obvestilu ne pozabite navesti podatka kdo ste, oziroma kdo je tisti, ki obvešča. Za asistenco nas lahko pokličete na 070 60 70 70.

Hit tedna

Vsako sredo ob 8:15, na radiu Brežice Eu izbiramo Hit tedna. Kot se za najbolj lokalni radio na svetu spodobi, je lahko na “Hit tedna” uvrščena zgolj pesem iz Posavja.

Prisluhnite nam vsako sredo ob 8. uri in 15 minut, da boste slišali katera pesem je tokrat prejela častni naslov “Hit tedna”.