Arhivi Kategorije: Dogodki

Uradna predaja uporabnega dovoljenja za vrtec Artiče

Občina Brežice je v letu 2022 zaključila z gradnjo in opremljanjem novega pet oddelčnega vrtca pri Osnovni šoli Artiče v skupni vrednosti 2,65 milijona evrov.

Dogodek ob uradni predaji uporabnega dovoljenja in prvega dneva, ki so ga otroci in zaposleni preživeli v novih prostorih vrtca, smo posneli tudi Radio Brežice Eu. Ivan Molan, župan Občine Brežice, je uporabno dovoljenje predal ravnateljici osnovne šole Artiče, Vesni Bogovič.

Artiče, 7. marec – Župan Občine Brežice Ivan Molan in direktorica občinske uprave Patricia Čular sta obiskala otroke in zaposlene v vrtcu pri Osnovni šoli Artiče, ki so prvič preživeli dan v povsem novih prostorih. Ob tej priložnosti so se otroci predstavili s pesmicami in se županu Ivanu Molanu s predajo posebnega vrtčevskega ključa zahvalili za vso pomoč pri novem vrtcu. Kot je ob prejemu listine uporabnega dovoljenja dejala ravnateljica Vesna Bogovič, so tako otroci kot zaposleni in starši ter krajani ponosni na novo pridobitev v kraju, ki je rešila prostorsko stisko vrtca. Uradno odprtje vrtca, ki bo velik praznik za kraj, pa načrtujejo v mesecu maju.

Kot je dejal župan Ivan Molan, ga veseli, ker je bil novi vrtec zgrajen v roku, sedaj pa občina zaključuje s pripravo dokumentacije za obnovo in širitev šole v Artičah. Pogodbena vrednost gradnje vrtca je znašala 2,3 milijona evrov, za opremo in pohištvo pa je morala občina zagotoviti še dodatnih 350.000 evrov. Ker gre za energijsko učinkovito stavbo bo občina pridobili nepovratna sredstva EKO sklada v višini 326.000 evrov. Ob tej priložnosti se je župan zahvalil Župniji Artiče za posluh, saj je občina z njeno pomočjo pridobila dodatno zemljišče, ki je omogočilo izvedbo novega vrtca.

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je 1. faza projekta gradnje nove šole Artiče. Nov vrtec v velikosti 1.194 m2 je samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa. Vrtec pri osnovni šoli Artiče obiskuje 105 otrok v šestih oddelkih. V občini Brežice je v vrtce vpisanih 890 otrok, kar predstavlja 80-odstotno vključenost predšolskih otrok v programe predšolske vzgoje. V vrtcih v občini (en samostojni vrtec, sedem vrtcev pri osnovnih šolah in eden pri podružnični šoli) je zaposlenih 180 oseb, kar vključuje tako vzgojitelje kot tehnično in strokovno osebje.

Župan Ivan Molan je poudaril, da stroški programov predšolske vzgoje v občini znašajo 6,2 milijona evrov letno, občina staršem pomaga s subvencijami pri plačilu stroškov v višini 3,5 milijona evrov. Od leta 2021 država krije staršem njihov delež cene vrtca za 2. ali 3. otroka. Starši vrtčevskih otrok so na podlagi dohodkov in premoženja razvrščeni v devet plačnih razredov. Maksimalno plačilo staršev v najvišjem plačnem razredu predstavila 77-odstotkov cene programa, kar pomeni, da jim občina sofinancira doplačilo v višini 23-odstotkov, staršem v najnižjem plačnem razredu pa stroške vrtca v celoti krije občina. Starši 699 otrok, ki so vključeni v vrtce, plačuje za vrtec 43-odstotkov dejanske cene programa, kar pomeni, da jim občina krije več kot polovico cene vrtca.

Podpis pogodbe za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice sklenila pogodbo za izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice kot investitor in v postopku javnega naročanja izbrani izvajalec CGP d.d., kot vodilni partner s partnerjem KOP Brežice d.d. sta sklenila pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi v vrednosti 2.772.167,68 evrov. Ker gre za gradbeno izjemno zahteven projekt bodo med izvajanjem del potrebne tudi popolne zapore ceste. Uporabnike ceste občina že ob podpisu pogodbe prosi za sodelovanje in razumevanje, saj bomo lahko le s skupnimi močmi izboljšali prometno varnost za kolesarje na tem nevarnem cestnem odseku ob reki Krki.

Svečani podpis pogodbe je potekal v poročni dvorani brežiškega gradu v sredo, 17. novembra. V imenu investitorja je pogodbo podpisal župan Občine Brežice Ivan Molan, v imenu izvajalcev vodilnega partnerja CGP d.d. in partnerja KOP Brežice d.d. je podpisal pogodbo predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca. Predstavnica projektanta, podjetja GPI d.o.o. Novo mesto, Mojca Radakovič je predstavila tehnično zahteven projekt. Župan Ivan Molan je izpostavil, da gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ki je ključnega pomena iz vidika tako prometne varnosti kot širjenja kolesarskih povezav v občini ter naprej proti Kostanjevici na Krki. Brez evropskih in državnih sredstev občina sama takšnega projekta ne bi mogla uresničiti, je poudaril župan. 

Kot je dejal predstavnik izvajalcev Martin Gosenca sta pri tem projektu poseben izziv zahteven in hkrati ključni del izgradnje. To je izgradnja opornih zidov ob reki Krki na več odsekih. Princip tehnologija je takšen, da bodo najprej zvrtali 10 m globoke luknje za pilote za temelje, na temeljih pa bodo 5 in več metrski oporni zidovi, ki so sidrani v zemljino.  Za ta dela bodo morali v ozko in slabo dostopno območje ob reki pripeljati večje vrtalne stroje. 

Začetek del izgradnje kolesarske povezave je predviden v začetku leta 2022, rok za izvedbo gradbenih del pa je 30. 3. 2023. Dela po pogodbi obsegajo izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi v dolžini 1,6 km, stopnice z rampo, podporne konstrukcije (npr. podporna zida v skupni dolžini 110 m), ureditev vodovoda, ureditev cestne razsvetljave, zaščite in prestavitev električnega omrežja, zaščita telekomunikacijskega omrežja, ipd.

V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,6 km novih kolesarske poti ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez naselje Velike Malence do Krške vasi (Slika 1 – del označen z vijolično barvo). Dodatni del kolesarske povezave se bo izvedel z vodenjem po obstoječih javnih poteh in lokalnih cestah (Slika 1 – del označen z modro barvo). Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala najmanj 4,3 kilometra in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Z ureditvijo kolesarskih povezav želi občina poskrbeti za varnost kolesarjev v prometu, kjer za kolesarje še ni namenskih površin, in povezati kolesarske odseke Brežice-Čatež ob Savi in Brežice-Krška vas. Na ta način bodo zagotovljeni pogoji za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na območju občine. Projekt bo z izvedbo pripomogel tudi k doseganju zastavljenih operativnih ciljev v sklopu celostne prometne strategije občine Brežice (trajnostna mobilnost).

Projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi je vključen v Dogovor za razvoj Razvojne regije Posavje in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Za celoten projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi v ocenjeni vrednosti 3,3 milijona evrov (v strošek celotnega projekta so poleg gradbenih del, za katera je sklenjena pogodba, vključena tudi vsa potrebna dela – projektna in investicijska dokumentacija, stroški zunanjih izvajalcev, nadzorov nad gradnjo, urejanje lastniških vprašanj, informiranje) je občina prejele sklep o odobrenih sredstvih sofinanciranja  v višini cca 1,3 milijona evrov. Dober milijon evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država.

Izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi je eden od treh projektov, za katerega je občina pridobila evropska sredstva – poleg projektov Kolesarska povezava Brežice-Dobova, ki se že izvaja, in Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. 
Občina Brežice bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo zaradi smotrnosti in gospodarnost sočasno izvajala sanacijo državne ceste R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi, uredila dve križišči – obstoječe križišče pri mostu proti Krški vasi ter križišče pri avtocestnem nadvozu (ŠRC Grič) skupaj z ureditvijo prehodov za pešce ter ureditvijo avtobusnih postajališč (obstoječe pri mostu za Krško vas in novo pri ŠRC Grič). Vrednost pogodbe za sanacijo državne cesta, za katero bo sredstva zagotovila direkcija, znaša 1.376.067,38 evrov. Rok za izvedbo gradbenih del je  30. 3. 2023.

Ob začetku prazničnega meseca, župan Občine Brežice o dosežkih in presežkih

Mesec oktober je v občini Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra obeležuje občina praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete leta 1941. Tradicionalno društva, javni zavodi in ostale organizacije v tem mesecu pripravijo pester nabor dogodkov, posvečenih občinskemu prazniku. Župan Ivan Molan je na novinarski konferenci, ki je potekala na grajskem dvorišču pod novo nadkrito konstrukcijo, predstavil dosežke in presežke preteklega obdobja, in se za sodelovanje v časih, ki so polni izzivov, zahvalil občankam in občanom ter občinskemu svetu občine Brežice.

V program “Brežiškega oktobra” vključenih več kot 60 dogodkov

V običajnih letih se je v prazničnem oktobru zvrstilo tudi do 90 prireditev, v lanskem letu je bilo zaradi epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja virusa uresničen samo manjši del načrtovanih dogodkov. Letošnjih 60 raznolikih dogodkov vabi občane tako k obisku v živo kot k spremljanju preko spleta. Že danes bo ob 17. uri v mestnem jedru pred občino na sporedu promenadni nastop domačega Gasilskega pihalnega orkestra Loče in gostujoče Veteranske godbe Dolenjske in Bele krajine.

V petek, 8. 10., se bodo na grajskem dvorišču zbrali gasilke in gasilci ter obeležili dan gasilcev pod okriljem gasilske zveze Brežice. Občina Brežice bo v okviru praznika 16. 10. svečano odprla prenovljeni železni most preko Save in Krke, turistična društva se bodo pomerila v kuhanju Županovega golaža. V letu, ko praznujemo 30 let suverenosti, bo 22. 10. na Trgu Jožeta Toporišiča občina svečano odkrila pomnik, posvečen vojni za samostojnost in veteranom, isti dan bo v gradu potekala tudi posavska proslava ob dnevu suverenosti. Vrhunec praznika je slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo potekala na predvečer praznika, in kjer bodo podeljena priznanja občine, oktobrske nagrade, naziv častna občanka ter podeljen domicil. V oktobru bo 75 let delovanja s prireditvijo obeležila Gimnazija Brežice, Osnovna šola Brežice pa svojih 50 let delovanja.

Župan Ivan Molan: »Leto 2021 je leto presežkov!«

Epidemija in z njo povezani ukrepi so v preteklem letu in pol močno zaznamovali družbeno življenje v lokalni skupnosti, saj je bilo druženje zelo omejeno, a se počasi ob upoštevanju veljavnih ukrepov druženje v okviru prireditev počasi vrača. V občini Brežice so se v letu 2020 še posebej usmerili k začetku izvajanja investicij, ki so namenjene izboljšanju kakovosti življenja v občini, investicijski cikel pa je v letu 2021 še močnejši.

Konec leta 2020 je občina v sodelovanju z zasebnim partnerjem uspešno zaključila projekt energetske sanacije 15 občinskih javnih stavb, predvsem šol. Hkrati je začela graditi dva vrtca – v Artičah in v Dobovi, začela je z 2. fazo revitalizacije objekta nekdanjega DU Brežice, ki bo v naslednjem letu že lahko sprejel stanovalce v stanovanjsko skupnost oz. v bivalne enote. Občina je v 2021 zaključila popolno obnovo lesenega mostu v Cerkljah ob Krki, zaključuje tudi obnovo železnega mostu čez Savo in Krko pri Brežicah. Občina je gradila pločnike in obnavljala ceste, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo je ob obnovi državne ceste občina uredila pločnik Kalin Obrežje.

Kot je dejal župan Ivan Molan, je še pomembnejše dejstvo, da je občina pridobila evropska sredstva za tri velike večletne projekte – Hidravlične izboljšave vodovodov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli ter projekta gradnja kolesarskih poti Brežice-Dobova ter Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi.

V 2021 se začenja obnova simbola občine in mesta – Vodovodnega stolpa, ki bo postal razgledna in turistična točka. V sodelovanju z DRSI se letos začenja obnova državne ceste skozi Podgračeno, ki bo izboljšala prometno varnost ter odpravila nevarno zožitev.
Na področju prostorskega urejanja je občina sklenila pogodbo za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN), v teku je postopek javnega naročanja za priprava projektne dokumentacije za dostopni Vodni center in za Izdelavo projektne dokumentacije etape vzhodne obvoznice Brežice .

Na področju gospodarstva je občina pridobili nove vlagatelje, poleg skupina TPV, ki je v občino umestila strateško investicijo državnega pomena, sta v občino prišli še podjetji Narayan (PTC Slovenska vas) in City Connect (Brežice). Obetavna je bila tudi letošnja poletne turistična sezona, ki je presegla število nočitev v enakem obdobju lani in celo v letu 2019. Statistični podatki za julij in avgust 2021 kažejo (250.000), da so v občini presegli število prenočitev iz leta 2019. V primerjavi letom 2020 beležijo 15% povečanje prenočitev, kar pomeni 35.000 prenočitev več in 5% več prenočitev kot leta 2019.

Župan je izpostavil tudi pomen pridobitve nadkritega grajskega dvorišča, ki bo večino leta omogočal izvajanje dogodkov na prostem, saj bo streha nudila zaščito pred vremenskimi vplivi. Na ta način je društvom in ostalim organizacijam omogočen dodaten prireditveni prostor v občini. Novinarska konferenca, namenjena prestavitvi programa Brežiškega oktobra in dosežkov v obdobju od oktobra do oktobra, je bila tudi prvi uradni dogodek pod novo kupolo oz. konstrukcijo za nadkritje. Nosilna konstrukcija, za katero je občina namenila dobrih 173.000 evrov, je zasnovana v obliki križnih obokov, ki se pojavljajo tudi v arkadnih hodnikih gradu.

»Grajsko dvorišče je odlično prizorišče in odprto za vse!« je poudarila tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Direktorica je nove pridobitve izredno vesela, saj je izjemnega pomena tudi za uresničevanje bogatega programa muzeja.

V letu 2021 pa je Občina Brežice pridobila tudi naziv Evropsko mesto športa 2022, ki je priznanje vsem ustvarjalcem na področju športa ter dokaz, da občina močno podpira vsa področja življenja, od kulture do športa. Župan je dejal, da imajo občani tudi v teh časih kar nekaj razlogov za veselje, zato je povabil k udeležbi na dogodke, ki bodo seveda potekali v skladu z aktualnimi ukrepi za zaščito zdravja.

Štiri leta od otvoritve največje hidroelektrarne na reki Savi

27. septembra so minila štiri leta od pomembnega mejnika v projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. Poleg do takrat že zgrajenih HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško se je verigi pridružila še največja hidroelektrarna na reki Savi – HE Brežice.

Ves ta čas elektrarna deluje izjemno stabilno in zanesljivo ter zagotavlja električno energijo iz obnovljivega vira za 43.000 gospodinjstev v Sloveniji.

http://www.he-ss.si/objava/otvoritev-he-brezice.html