Direktor Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (m/ž)

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Razpis (original).

Na podlagi, 18. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.  (Uradni list RS, št. 31/21) objavlja Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.  javni razpis za:

direktorja Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in gospodarskih družb, izpolnjevati še naslednje pogoje:

–           najmanj izobrazbo, pridobljeno na univerzitetnem programu ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),

–           najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj po pridobitvi univerzitetne diplome ali magisterija stroke,

–           organizacijske in vodstvene sposobnosti,

–           državljanstvo Republike Slovenije,

–           aktivno znanje slovenskega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj dve leti delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih pri pravnih subjektih primerljive velikosti. Zaželjeno je strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja oziroma gospodarskih javnih služb.

 

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisna prijava kandidata s priloženim življenjepisom mora vsebovati:

1.      Fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi.

2.      Navedbo delovnih izkušenj, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj in delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.

3.      Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede znanja slovenskega jezika na višji ravni, kateri je priloženo vsaj opravljeno dokazilo o opravljenem preizkusu po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oz. tej ustrezno štiriletno srednjo šolo v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 4. člena Uredbe o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08).

4.      Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev:

– da je državljan Republike Slovenije,

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanj, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah nasprotovale njegovemu imenovanju.

5.      Izjavo kandidata, da za namen tega postopka za zasedbo prostega delovnega mesta organu, ki objavlja javni razpis, dovoli pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

6.      Program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju (priporoča se, da slednji ne presega 10 strani).

Imenovani kandidat bo delo nastopil predvidoma s 1.9.2023, delovno razmerje pa bo sklenil za določen čas in sicer za čas trajanja mandata štirih (4) let.

Javni razpis se objavi na spletnih straneh ustanoviteljice Občine Brežice, spletni strani Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Dodatne informacije o izvedbi postopka za zasedbo prostega delovnega mesta: tel. št. 07 620 92 74 (Daša Krošelj).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo s priporočeno pošto ali osebno vložijo najkasneje v petnajstih (15) dneh po objavi na naslov: Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – NS – RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA BREŽICE, D.O.O.«.

Nadzorni svet Komunale Brežice d.o.o. bo upošteval samo pravočasne in ustrezno označene prijave. Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, ki bodo vložene oz. bodo prispele po pošti najkasneje do vključno 15. dan po objavi.

Obravnavane bodo samo pravočasne, ustrezno označene in popolne prijave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh od izbire kandidata.

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Mag. Gordana Radanovič

Predsednica Nadzornega sveta

Komunale Brežice d.o.o.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.