JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Zagotavljanje sredstev

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za posamezno študijsko leto, v kolikor so za ta namen v proračunu posamezne občine zagotovljena sredstva.Občine dodeljujejo štipendije s področja kulture v okviru proračunskih možnosti vsake občine, v skladu z merili in kriteriji, opredeljenimi v pravilniku.

Višina mesečne štipendije znaša največ 30% minimalne plače in se določi ob podpisu pogodbe. Višino štipendije določi komisija na podlagi razpoložljivih sredstev posamezne občine.Štipendija se izplačuje mesečno za 12 mesecev v študijskem letu oziroma toliko mesecev v študijskem letu, kolikor traja študij.

 

Prijava in zahtevani dokumenti

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023«, ki ga kandidati dobijo na spletni strani občin štipenditork in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje,  www.rra-posavje.si.

 

Vlogo, ki vsebuje prijavni obrazec z dokazili, je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJE PŠS TUJINA 2022/2023 – NE ODPIRAJ« najkasneje do vključno 15.10.2022.

Za pravočasno se šteje vloga, ki jo RRA Posavje prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko RRA Posavje prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu RRA Posavje od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

 

OBRAZCI:

Javni razpis štipendij za študij v tujini 2022_2023.pdf

Pravilnik o podeljevanju štipendij.pdf

Vloga za štipendijo za študij v tujini 2022_2023.docx

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.