Kostanjeviški svetniki tudi o kadrovskem manku na ZP Kostanjevica

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Petek, 12.04.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija

Kostanjeviški svet je zasedal na 10. redni seji.

Kostanjeviški občinski svet je včeraj zasedal na 10. redni seji, na kateri je obravnaval 12 točk dnevnega reda, od tega je k štirim obravnavanim točkam sprejel sklepe, ostale točke pa so se nanašale na seznanitev občinskega sveta z izvajanjem gospodarskih javnih služb (GJS) s strani družbe Kostak v letu 2023 ter poslovanje Zdravstvenega doma Krško in znotraj njega kostanjeviške zdravstvene postaje ter lokalno energetsko zasnovo občine in postopek priprave celostne občinske prometne strategije na njenem območju.

10 seja OS Kostanjevica (7)

Med prvimi obravnavanimi točkami so članice in člani potrdili zaključni račun občine za leto 2023, v katerem so realizirali dobrih 4,4 mio evrov prihodkov in dobrih 4 mio evrov odhodkov, pri čemer so bili prihodki za dobrih 262.000 evrov višji od načrtovanih, saj je občina v navedeni višini prejela sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor ter Ministrstva za finance za sanacijo plazov, ki so se sprožili po nalivih v mesecu maju in vremenskih ujmah v avgustu oziroma tedaj narasle Krke, ki je odnesla tercijalski most, je povedala finančnica na občini Karla Gašpar. Slednja je še med drugim izpostavila, da so za izvedbo investicij namenili 44 % proračunskih sredstev, to je dobrih 1,8 mio evrov. Med večjimi realiziranimi investicijskimi projekti so bili: odprtje kolesarske povezave Krško-Kostanjevica, obnovi javnih poti Ivanjše-Dvojmoč in Orehovec-Dolšce, komunalno opremljanje

10 seja OS Kostanjevica (9)

Gorjupove ceste, začetek obnove severnega kostanjeviškega mostu, nabava šolskega kombija in nadgradnja aplikacije EasyPark na postajališču za avtodome, tamkajšnje elektro omarice s 3-faznim tokom in polnilnice za električna vozila, postavitev informacijske table Zeleni namigi in asfaltiranje dodatnih parkirnih mest. Ker so lani na parkirišču za avtodome zaradi povišanja cen energentov in pitne vode na oskrbovalnih stebričkih zabeležili višje odhodke od prihodkov, so v nadaljevanju seje svetniki soglašali tudi z minimalnim povišanjem tarif na parkirišču za uporabnike, in sicer pri elektriki z 0,50 na 0,60 evra/kWh, pri oskrbi z vodo na postajališču pa na 0,20 evra/10 litrov vode. Z decembrom je Občina Kostanjevica na Krki pridobila tudi novo spletno stran, na kateri v povprečju zabeležijo 600 ogledov na dan ter ki po novem omogoča tudi spletno oddajo vlog, plačil upravne takse in elektronsko obveščanje zainteresiranih preko elektronske pošte ali SMS. Isti spletni sistem uporablja že 138 slovenskih občin.

10 seja OS Kostanjevica (10)

Darja Modic in Janez Kozole iz družbe Kostak

Poročilo o poslovanju GJS individualne in kolektivne rabe sta svetniškemu sestavu predstavila Darja Modic in Janez Kozole iz družbe Kostak. Kot izhaja iz poročila, Kostak na območju občine skrbi za vzdrževanje 74 km občinskih cest, dobrih 6 km pločnikov in v tolikšni dolžini tudi kolesarskih stez, za nekaj čez 9.000 m2 javnih in drugih parkirišč, treh mostov, 53.000 m2 zelenih in drugih javnih površin, za vzdrževanje dobrih 300 svetilk javne razsvetljave, praznično izobešanje zastav in prednovoletno okrasitev mesta. Na vodovodnem omrežju, predvsem na starejših odsekih vodovodov, je bilo lani evidentiranih 44 okvar (9 več kot v letu 2022), vodne izgube so znašale 65.534 m3, zbrana je bila 601 tona ločenih odpadkov (259 ton več kot leto pred tem) in v primerjavi z letom 2022 pet ton več, skupno pa 11 ton odločenih odpadkov. Lani je Kostak na krajšem odseku izvedel obnovo vodovoda na Gorjanski cesti, vodovodov Sajevce-Kostanjevica, Jablance-Zavode in Črneča vas v skupni dolžini nekaj več kot 1,2 km. Na komunalni čistilni napravi je bilo očiščenih 166.640 m2 komunalnih in padavinskih odpadnih vod, pri čemer je delež dotečenih odpadnih vod uporabnikov predstavljal 24 %. Na območju občine imajo uporabniki vgrajenih okvirno dobrih 70 malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 populacijskih enot, od tega je okoli 20 neaktivnih oziroma na njih niso bile izvedene prve meritve, okoli 20 pa je bilo v minulem letu pregledanih. IZ MKČN je bilo lani prevzetih za 54.990 m3 gošč in blata.

Kostanjeviški občinski svet je na seji sprejel dva sklepa o spremembi in dopolnitvi tarifnih sistemov GJS na območju občine, in sicer se je en sklep nanašal na popravek zaradi administrativne napake že na januarski seji sprejetega sklepa na področju pokopališke dejavnosti pri najemnini za grobne prostore, pri čemer ostaja najemnina za enojni grob nespremenjena in znaša 16,78 evra/leto, toliko po novem znašata tudi letni najemnini za otroški in žarni grobni prostor, za dvojni grobni prostor bo treba odšteti 33,55 evra/leto, za trojni pa 50,33 evra/leto. Drugi sprejeti sklep se nanaša na uskladitev cen za izvajanje gospodarskih javnih služb kolektivne rabe (vzdrževanje cest, zelenic, javne razsvetljave idr.), povišanje znaša 10 % na trenutno veljavne tarife, kar pomeni, da bo morala občina iz občinskega proračuna v ta namen zagotoviti povprečno 6,67 % več sredstev.

Energetski koncept in prometna strategija občine

10 seja OS Kostanjevica (12)

Irena Lisac s sodelavcem iz LEAD

Lokalni energetski koncept občine je navzočim predstavila direktorica Lokalne energetske agencije za Dolenjsko, Posavje, Belo krajino (LEAD) Irena Lisac s sodelavcem. Izdelavo Lokalnega energetskega koncepta (LEK) kot obvezujoči dokument občinam predpisuje okoljsko ministrstvo in je podlaga tudi za pridobivanje sredstev iz naslova javnih razpisov za pridobivanje državnih sredstev. LEK povzema načrtovan razvoj občine ter njenih potrebnih in priporočenih vlaganj na energetskem in okoljskem področju z namenom nižanja energetske porabe in nižanja emisij v okolje. Kot je razvidno iz pripravljenega LEK, največ občanov občine uporablja za ogrevanje in sanitarno vodo kot energent lesno biomaso (72,27 %), drugi energent po količini je lahko kurilno olje (21,27 %), toplotne črpalke ima vgrajenih 4,88 % uporabnikov (zajeti podatki iz leta 2022, op. p.), medtem ko sta v javnem sektorju za ogrevanje stavb najbolj zastopana lahko kurilno olje in toplotne črpalke. Povprečna starost malih kurilnih naprav v občini znaša 17 let. Do leta 2032 je v občini načrtovano 30-% znižanje rabe energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode in 15-% znižanje rabe električne energije skozi zamenjavo kurilnih naprav, energetsko prenovo objektov, gradnjo nizkoenergijskih objektov idr., med drugim tudi z zamenjavo obstoječe javne razsvetljave z varčnejšimi, predvsem solarnimi svetili. Poraba elektrike za namen javne razsvetljave je namreč preračunana na 64,76 kWh na prebivalca (upoštevan podatek skupno 2.443 prebivalcev), po konceptu energetske učinkovitosti oz. porabe pa ta ne bo smel presegati 44,5 kWh. LEK prinaša tudi razbremenitev prometa in z njim povezanih emisij s spodbujanjem prebivalstva k zdravemu načinu življenja (pešačenje, kolesarjenje) in večjega spodbujanja k nakupu električnih vozil tako v zasebnem kot javnem sektorju.

10 seja OS Kostanjevica (14)

Radovan Nikić iz ACER

Občina Kostanjevica pa je pristopila tudi k izdelavi celostne prometne strategije, ki jo bodo izdelali v novomeški družbi ACER, ki bo, kot predhodno že navedeni LEK, v prihodnjih letih še izraziteje podlaga oziroma pogoj za pridobivanje državnih in evropskih sredstev na področju vlaganja v infrastrukturo in okolje. V prvi fazi, je povedal med drugim Radovan Nikić (ACER), se bo po zaključku del pri izgradnji severnega mostu izvedla analiza obstoječega stanja, v drugi fazi študije pa določili cilji in ukrepi ter zatem pripravil akcijski načrt za zmanjšanje obsega prometa in spremenjene načine mobilnosti prebivalstva na območju občine skozi mehkejše ukrepe, saj bolj drastičnih ukrepov na področju prometa ni mogoče pričakovati zaradi naravnih danosti, to je konfiguracije terena in naselij na območju občine.

Brez stalne zdravnice od poletja do predvidoma spomladi prihodnje leto

10 seja OS Kostanjevica (16)

Tatjana Fabjančič Pavlič in Nika Milanić iz ZD Krško

Med obravnavanimi točkami je več zanimanja med svetniki vzbudilo poročilo o poslovanju Zdravstvenega doma Krško, v sklopu katerega posluje tudi kostanjeviška zdravstvena postaja, ki sta ga predstavili direktorica zavoda Tatjana Fabjančič Pavlič in strokovna vodja ZD Nika Milanić. Med posodobitvami na ZP Kostanjevica v minulem letu je direktorica izpostavila pripravo in obnovo prostora za senzorno integracijo, obnovo moškega stranišča v pritličju in obnovo krožnih stopnic, medtem ko v letošnjem letu načrtujejo zamenjavo več desetletij starih garderob, v dogovoru z Občino Kostanjevica pa vgradnjo dvigala in posodobitev ogrevalne naprave objekta. S 1. avgustom načrtujejo nadomestitev patronažne službe na zdravstveni postaji, najverjetneje pa tudi vzpostavitev ambulante za neopredeljene, ki bi delovala trikrat na teden po štiri ure. Konec meseca junija bo namreč zaradi upokojitve prenehala z delom v ambulanti družinske medicine dr. Branka Cepić, kar praktično pomeni, da bo brez izbranega osebnega zdravnika ostalo okvirno 1.200 občanov. V ZD Krško je do zapolnitve mest še omogočeno vpisovanje pacientov k dr. med., specialistoma družinske medicine Mojci Valand in Milku Zrniću, sicer pa si bodo kadrovsko zagato in delovanje ambulante v ZP Kostanjevica z namenom oskrbe starejših in manj mobilnih občanov prizadevali premostiti z zdravniki iz ZD Krško in zatem z že omenjeno vzpostavitvijo ambulante za neopredeljene do okvirno spomladi drugo leto, ko naj bi ambulanto upokojene Cepić prevzela nova zdravnica, specialistka družinske medicine iz tujine, ki sicer z družino že biva na območju mestne občine Krško. Po besedah Fabjančič Pavlič, ki je ob tem svetnicam in svetnikom podrobneje razložila zahtevne postopke pridobivanja tujega kadra, saj domačega ni na voljo, se je za ZP Kostanjevica predvidena zdravnica že uspešno vključila v kolektiv, a velja tako zanjo kot za vse ostale zdravnike specialiste in dr. dent. medicine specialiste, ki prihajajo iz tretjih držav, ki niso članice EU, da mora skozi t. i. prilagoditveno obdobje pod mentorstvom in preizkus strokovne usposobljenosti za priznanje ustrezne poklicne kvalifikacije. Njeno prilagoditveno obdobje se bo zaključilo okvirno februarja 2025, nakar bo razporejena v ZP Kostanjevica, v kateri bo do tedaj sicer tudi občasno ordinirala.

B. M.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.