Arhivi Kategorije: Obvestila

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2023 (v nadaljevanju: razpis) je namenjen projektom za mlade in z mladimi, in sicer s sledečih področij:

Avtonomija mladih: doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika.

Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije

Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja;

Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in enakovredne družbe z občutkom za pomoč in družbeno odgovornim ravnanjem;

Prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih osebnih vrednot;

Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur;

Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih;

Sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.

 

Okvirna vrednost razpisa za leto 2023 je 20.000,00 EUR.

Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00083 – Programi za mlade.  

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR MLADINA«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31.1.2023 v sprejemni pisarni Občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31.1.2023.

Prijavitelj lahko v eni kuverti oz. pošiljki odda prijave za več projektov pri čemer prijavni obrazec 1 – Podatki o prijavitelju in splošna izjava prijavi priloži le enkrat.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

 

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je:

Vesna Kržan, telefon 07/620 55 35, e-naslov: .

 

Razpisna dokumentacija:

1. RD M 2023.pdf

2. obrazci.doc

3. kuverta.doc

4. kuverta.doc

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravstvenega in socialnega varstva v letu 2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega razpisa:

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju:

2. Preventivne vzgoje in promocije zdravja; Socialnega varstva.

 

Vrednost razpisa za leto 2023 je predvidoma 48.000,00 EUR.

Sredstva so z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 17/22) zagotovljena na proračunskih postavkah:

00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja v višini 19.000,00 EUR.

00123 Programi s področja sociale v višini 29.500,00 EUR.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddan v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA 2023«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31.01.2023 v sprejemni pisarni Občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31.01.2023.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

 

Dodatne informacije in pojasnila: 

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je:

Mojca Banič, telefon 07/620 55 31, 

e-naslov: .

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija 2023.pdf

2. Obrazec 1-Podatki prijavitelja in izjava_2023.docx

3. Obrazec 2-Prijava Letnega programa_2023.docx

4. Obrazec 3-Finančna konstrukcija_2023.docx

5. Obrazec 4- Izjava o partnerstvu 2023.docx

6. Vzorec kuverte.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V občini Brežice prvič izvedli merjenje za oceno telesne pripravljenosti SLOfit odrasli

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Brezplačnih meritev, ki predstavljajo nadgradnjo uveljavljenega spremljanja telesnega in gibalnega razvoja v slovenskem šolskem okolju (Športnovzgojni karton), se je udeležilo okoli 30 oseb. Udeleženci so po opravljenih meritvah svoj rezultat preko mobilnega telefona vnesli v aplikacijo in nemudoma dobili podatke, kakšna je njihovo telesna pripravljenost glede na populacijo.

Z dogodkom je Športna zveza postavila odlične temelje za nadaljnje delo, saj so se poleg učiteljev in študentov v projekt vključila tudi različna društva, podjetja, Zavoda za šport Brežice in Zdravstveni dom Brežice. Športna zveza Brežice želi v sodelovanju povezati vse stroke in organizacije na področju rekreacije odraslih, ki je pomembna za zdrav življenjski stil. Vzpostaviti želi mrežo rekreativnih vadb v občini Brežice pod skupnim imenom Brekreacija.

EUTOS Skok v zimo-38EUTOS Skok v zimo-28EUTOS Skok v zimo-26EUTOS Skok v zimo-15(1)EUTOS Skok v zimo-11EUTOS Skok v zimo-8

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Prvo seja sveta je do slovesne prisege župana Ivana Molana vodil najstarejši član Občinskega sveta Vinko Ogorevc. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev je predstavil predsednik Občinske volilne komisije Aleksander Zupančič. Mandati novih svetnic in svetnikov so bili soglasno potrjeni, prav tako mandat novega starega župana. Župan Ivan Molan se je ob slovesni prisegi zahvalil občanom za izkazano zaupanje in pozval člane občinskega sveta k tvornemu delovanju za  dobrobit celotne občine.

Na seji je bila imenovala Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki ima po poslovniku sedem članov. Komisija bo delovala v sestavi: Mojca Florjanič, predsednica; mag. Andrej Vizjak, podpredsednik; Nataša Sagernik, članica; Vinko Ogorevc, član; Igor Zorčič, član; Anton Žnideršič, član in Matejka Kmetič, članica.

320182954_941015970199815_3414476965083189474_n(2).jpg

Po prisegi župana je dr. Ivanka Počkar predstavila pleteno srce, ki predstavlja simbol vsega dobrega s sporočilom, da se bo tako župan kot občinski svet trudil za blaginjo vseh občank in občanov. Tradicija, da novoizvoljeni župan prejme pleteno srce, traja že od leta 1994, ko je bil izvoljen prvi župan Občine Brežice Jože Avšič. Pleteno srce je narejeno po recepturi Marjance Dobnikar, ki je svoje bogato znanje predala naprej, spekla pa ga je Marija Žnideršič iz Društva kmetic Brežice.

320363605_576450014315844_3178584849729683233_n(1).jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Pravila nagradne igre – Praznični decemeber ETS

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

 

1. člen

Organizator Facebook nagradne igre Praznični december – ETS (v nadaljevanju nagradna igra) je Občina Brežice (v nadaljevanju organizator), Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 

2. člen

Nagradna igra poteka od 19. 12. 2022 do vključno 27. 12. 2022 na socialnem omrežju Facebook, natančneje na uradni Facebook strani občine Brežice https://www.facebook.com/Ob%C4%8Dina-Bre%C5%BEice-398348713530446

 

3. člen

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družabnim omrežjem Facebook.

4. člen

Namen nagradne igre je obveščanje širše javnosti o projektu Evropsko mesto športa 2022, ki ga je občina Brežice izvajala skozi leto 2022. 

5. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v občini Brežice začasno ali stalno prebivališče in imajo na socialnem omrežju Facebook registriran račun.

 

6. člen

V okviru nagradne igre bomo podelili nagrado: 50 parov nogavic Evropsko mesto športa 2022

 

 

7. člen

Nagrajence bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo na Facebook strani občine Brežice pod objavo z nagradnim vprašanjem zapisal pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.

V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabnik sodeluje večkrat, vendar lahko le enkrat prejme nagrado.

 

8. člen

Žrebanje bo potekalo 28. 12. 2022 na sedežu organizatorja in ne bo javno. Žrebanje bo vodila 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 

9. člen

Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal petdeset srečnežev, ki bodo prejeli nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

10. člen

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni 28. 12. 2022, kot komentar znotraj iste objave na Facebook strani občine Brežice.

Organizator bo v komentarju pozval, da mu preko zasebnega sporočila na Facebooku vsak posamezni nagrajenec posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju.

Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

 

11. člen

Vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 EUR, zato za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom ZDoh-2 – Zakona o dohodnini.

 

12. člen

Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem ali komentiranjem objave ter posledično s sodelovanjem seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

 

13. člen

Organizator nagradne igre zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter s posebno privolitvijo posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov, skladno z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) z namenom uspešne izvedbe nagradne igre s strani organizatorja v skladu s temi pravili.

Osebne podatke bo organizator hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih zbira in obdeluje. Predmetno privolitev lahko udeleženec kadarkoli pisno prekliče, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica. Organizator bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za organizatorja izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Udeleženec ima pravico, da od organizatorja kadarkoli zahteva popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

V primeru, da sodelujoči zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre.

 

14. člen

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani občina Brežice.

15. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oziroma njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek socialnega omrežja in uradne spletne strani občine Brežice obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

16. člen

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

 

17. člen

 

Pravila pričnejo veljati 19. 12. 2022.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice bo na Borštu zgradila nov most

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

DSC_5112.JPG

V proračunu Občine Brežice za leto 2023 so rezervirana sredstva za nov most, občina pa bo na podlagi dogovora o sofinanciranju lokalne infrastrukture z Ministrstvom za obrambo skušala čim hitreje skleniti sporazum o sofinanciranju, ki bo vseboval tudi nov leseni most na Borštu. Pri tem bo pomagala tudi poslanka Nataša Avšič Bogovič. Ta je ob ogledu poškodovanega mostu dejala, da je bila že seznanjena s potrebo po obnovi mostu. Potrdila je, da bo pomagala občini, da pride do ustreznega sofinanciranja projekta mostu tudi s strani obrambnega ministrstva oz. države.

Predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič pravi: »Vodostaj reke Krke je načel borški most in drevesa so ga poškodovala do te mere, da je predstavlja nevarnost tudi za pešce, zato je zaprt. Zapora mostu pa predstavlja veliko težavo za občane na levem in desnem bregu Krke. Podobno se nam je zgodilo pred leti z mostom v Cerkljah ob Krki. Želimo si, da bi interventno stekla izgradnja novega most na Borštu. Pri novem mostu pa je treba razmišljati o povečanju razponov med stebri in o leseni konstrukciji v kombinaciji s kovino kot pri cerkljanskem mostu.«.

Župan Ivan Molan O načrtih za nov most Boršt.m4a
Predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič.m4a
Poslanka DZ Nataša Avšič Bogovič.m4a

 

O zgodovini lesenega mostu čez Krko na Borštu, ki povezuje bregova

Prvi leseni most čez reko Krko na Borštu so začeli graditi v začetku avgusta leta 1939 in končali leta 1941. Most so vaščani veliko uporabljali in je bil zato v letu 1963 temeljito obnovljen. Potem ga niso več obnavljali. Most je načel zob časa in so ga zato leta 1972 zaprli. Leta 1976 je bil zgrajen novi most čez reko Krko, ki ga je zgradila JLA (jugoslovanska vojska). Ta pa ni bil zgrajen iz tako kvalitetnega lesa in je kmalu začel razpadati. Zopet so morali prehod čez reko Krko zapreti. Občina je na začetku tega tisočletja poskrbela, da je bil most ponovno obnovljen in odprt za prevoz, tako je tudi še danes (iz zapisa Roberta Zorka o vasi Boršt, 2002, objavljeno v Posavskem Obzorniku).

Kot pravijo domačini, je bil v 1993 zgrajen nov (tretji) most na mestu starega mostu, leta 2000 je bil že potreben obnove in obnovljen zaradi posedanja, Občina Brežice pa je čez manj kot desetletje, leta 2009 spet obnovila dotrajani leseni most. Dela obnove so v 2009 zajemala zamenjavo prečnih nosilnih elementov, dodatnih vzdolžnih nosilcev (zamenjava dotrajane vzdolžne podporne konstrukcije), mostnic, mostne ograje in voziščnega parketa.  Obnovljeni most na Borštu je bil eden izmed projektov, ki jih skladno s sklenjenim protokolom o medsebojnem sodelovanju z Občino Brežice sofinanciralo Ministrstvo za obrambo RS. V sklopu investicije so se izvedli tudi ukrepi za omejitev hitrosti ter odstavno čakalni prostor za vozilo pri vstopu na premostitveni objekt. Vrednost investicije je bila 118.000 evrov (takrat je dobrih 59 % vrednosti sofinanciralo ministrstvo, ostalo pa občina).

DSC_5106.JPGDSC_5107.JPGDSC_5116.JPGDSC_5121.JPGDSC_5131.JPGDSC_5141.JPG

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dobava zemeljskega plina (DNS)

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet razpisa je dobava zemeljskega plina Občini Brežice ter javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, in sicer za obdobje 24 mesecev (predvidoma od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2025). Izvede se omejeni postopek (41. člen ZJN-3) z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema na podlagi 49. člena ZJN-3.   

Rok za oddajo prvih prijav: 16. januar 2023 do 10.00 ure

Odpiranje prvih prijav (javno): 16. januar 2023 ob 12.00 uri – spletni portal eJN

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN008274/2022-B01).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo za uporabnike storitev – CEPLJENJE PROTI COVID-19 IN SEZONSKI GRIPI bo v sredo, 14. 12. 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Cepljenje proti COVID-19 se bo izvajalo:

  • s cepivom COVID-19 Vaccine COMIRNATY (PFIZER) suspenzija za injiciranje;
  • s cepivom COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (PFIZER) disperzija za injiciranje. Cepivo je registrirano le za poživitvene odmerke, za cepljenje oseb starih 12 let in več, ki so bile pred tem cepljene vsaj z osnovno shemo cepljenja. Priporočeni presledek med osnovnim cepljenjem in cepljenjem s Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 je vsaj tri mesece.

Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo glede testiranja za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice v tednu od 12. do 16. 12. 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

12.12. 2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

13.12.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

14.12.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

15.12.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

16.12.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje testiranja s HAGT zagotavlja proračun Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pojavu simptomov oz. pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 4,50 EUR. Možno je plačilo s plačilnimi karticami in gotovinsko plačilo.

 

Rezultati testiranj:

Uporabniki testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Rekonstrukcije državne ceste Čatež ob Savi – Mokrice je zaključena

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vrednost pogodbe za popolno rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika je znašala dobrih 777.000 evrov – od tega je direkcija prispevala 596.000 evrov, delež občine pa znaša 181.000 evrov.

Povečanje prometne varnosti na tem odseku ceste je projekt zagotovil z odpravo ožine, izgradnjo pločnika, ureditvijo avtobusnih postajališč, izgradnjo cestne razsvetljave, ureditvijo odvodnjavanja in ustrezno prilagoditvijo infrastrukture, kjer so ponekod zaradi utesnjenosti trase izvedeni oporni zidovi in narejena zaščita brežin ob cesti z mrežami proti padanju kamenja.

V občini Brežice poteka 92 km državnih cest, zato je pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov izjemno pomembno dobro sodelovanje in uskladitev prednostnih nalog med občino in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Direkcija zagotavlja sredstva za obnovo državnih cest, sredstva za gradnjo pločnikov ob državnih cestah pa mora zagotoviti občina iz naslova lastnih sredstev.

20221202_101851.jpg  Odprava zožitve v Podgračenem.jpg  Pločnik in javna razsvetljava v Podgračenem.jpg

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.