Arhivi Kategorije: Obvestila

Dobava živil javnim zavodom v občini Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet razpisa je dobava živil javnim zavodom: OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece ter OŠ Velika Dolina in sicer za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 z možnostjo podaljšanja za največ 12 mesecev. Naročilo je razdeljeno na 15 različnih skopov. Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več sklopov, za en ali več javnih zavodov.

Javno naročilo se financira iz sredstev posameznih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb: 1. avgust 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 1. avgust 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN004920/2022-W01).

Razpisna dokumentacija – objava

Obrazci “Ponudba” – objava 18. 7. 2022

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dograditev Zdravstvenega doma Brežice za dvig kakovosti zdravstvenih storitev

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice namerava na zahodni strani obstoječega objekta Zdravstvenega doma Brežice zgraditi prizidek k ZD Brežice, vanj umestiti del dejavnosti ZD Brežice in lekarno ter tako zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo prebivalstva na primarni ravni. Namen investicije je torej zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za širitev določenih zdravstvenih programov ZD Brežice ter za delovanje Lekarne Brežice ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Brežice.

Izdelana je bila vsa za pričetek del potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Investicija tehnično obsega izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu ZD Brežice, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu prvega nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti (otroški in šolski dispanzer, laboratorij, medicina dela, prometa in športa) v preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu, izvedbo zunanjega dvigala, izvedbo požarnega stopnišča (jeklena konstrukcija z ravno streho), izvedbo dovoza z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme ZD, nakup in montažo opreme lekarne ter nakup in montažo avtomatiziranega skladišča za lekarno.

Vrednost investicije je na podlagi prejetih ponudb potencialnih izvajalcev del ocenjena na 7.681.788,82 EUR v tekočih cenah. V času izdelave osnovnega investicijskega programa je bila ocena vrednosti projekta 6,2 mio EUR, podana na podlagi projektantske ocene vrednosti iz projektov PZI. Dejstvo je, da v tem času na trgu izjemen porast cen gradbenih storitev in ko je Občina Brežice objavila javni razpis za izbiro izvajalca, je dobila bistveno višje ponudbe od projektantske ocene. Iz tega razloga je bila potrebna izdelava novelacije investicijskega programa.

Občina Brežice je projekt uspešno prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, ki ga je januarja 2022 objavilo Ministrstvo za zdravje in iz tega naslova pridobila 853.388 EUR nepovratnih sredstev, medtem ko je s prijavo na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena zagotovila še dodatnih 427.319 EUR. Finančno konstrukcijo projekta bosta pomagala zapirati tudi Lekarna Brežice (2,3 mio EUR) in Zdravstveni dom Brežice (0,41 mio EUR).

Gradnja se bo predvidoma odvijala v obdobju od oktobra 2022 do marca 2024.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V skladu s 63.členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 53.členom Pravilnika o pripravi in postopkih za izvrševanje proračuna Občine Brežice in notranjih kontrolah  mora župan do 20.julija občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

V prilogi posredujemo Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar- junij 2022, ki se posreduje članom občinskega sveta.

Gradivo bo obravnavano na naslednji redni seji Občinskega sveta Občine Brežice.

 

Poročilo 1-6 2022

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za izvedbo motorističnih tekmovanj v Občini Brežice za leto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Rok za oddajo vlog je do vključno 10.8.2022. 

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti ali s priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur. 

 

Kontaktna oseba: 

Jasmina Molan 

Telefon: 07 62 05 507

E-naslov: jasmina.molan@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija

 

Obrazci: 

Obrazec 2a – podatki o prijavitelju

Obrazec 2b – prijava na javni razpis

Obrazec 2c – poročilo o porabi sredstev

Vzorec pogodbe o sofinanciranju

Vzorec kuverte

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Do 2. septembra je rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predloge za podelitev priznanj Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice in Priznanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, do vključno 2. septembra 2022.

 

Predlogi morajo biti podani v pisni obliki na naslov:

Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice; s pripisom – “Oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice” ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si.

 

Predlog naj vsebuje:

– podatke o predlagatelju;

– podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebe;

– kratek življenjepis kandidata;

– vrsto priznanja Občine Brežice;

– natančno obrazložitev in utemeljitev predloga.

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2022

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice za ohranitev avtohtone sorte pišeška marelica

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice želi v sodelovanju  s pristojnimi institucijami na področju kmetijstva raziskati in ohraniti to odporno in okusno avtohtono sorto marelic, za kar bo občina namenila tudi sredstva. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan v brežiški občini spodbujamo raziskovanje in ohranjanje avtohtonih sort tega področja – od modre frankinje, rumenega plavca, krško poljskega prašiča… Kot turistična občina želimo zaščiti tudi avtohtone jedi kot je npr. bizeljski kolač, saj gre za pomembno sodelovanje pri promociji tako kmetijstva kot turizma.

Pišeška marelica zraste v drevo, odganja in cveti pozneje ter vsako leto rodi, je o avtohtoni sorti dejal pobudnik predstavitve sadjar Anton Baznik. Pred 32 leti je na kmetiji v Pečicah cepil dve marelici, ki obilno rodita še danes in dokazujeta, da je za odpornost marelice potrebna ustrezna podlaga. Po besedah Antona Baznika je to avtohtona sorta slive, ki so jo nekoč uporabljali za žganje in je zelo skladna s pišeško marelico. Zaradi občutljivosti marelic, ki pogosto že po nekaj letih podležejo t. i. kapi (apopleksiji), je potrebno raziskati in zagotoviti ustrezno podlago za cepljenje marelic.

Občina Brežice bo zagotovila sredstva za izdelavo raziskovalne naloge o pišeški marelici, je dejal Roman Matjašič, ki na Občini Brežice skrbi za področje kmetijstva.  

Poskrbeti je potrebno za ohranitev genetskega materiala pišeške marelice kot avtohtone sorte ter spodbuditi pristojne inštitucije na področju kmetijstva k raziskavam oz. iskanju poti, da se najde ustrezna podlaga, ki bi preprečevala odmiranje dreves.

Občina Brežice bo pristopila k izdelavi raziskovalne naloge v sklopu katere se bodo popisala obstoječa drevesa pišeške marelice, še zlasti starejša drevesa. Potrebno bi bilo narediti poskuse na najrazličnejših podlagah lokalnega izvora.

V sodelovanju Občine in pristojnih inštitucij kot so Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica in sadjarji lahko naredimo korak naprej pri iskanju rešitev za pridelovanje marelic, še zlasti avtohtone pišeške marelice.

V Slovenijo se dejansko večino marelice uvozi, nasadov, ki so namenjeni trgu, je zelo malo. Po večini gre za posamezna drevesa ob hišah ali kmetijah, zato bi avtohtone in odporne sorte marelic dobro zapolnile obstoječo tržno nišo, saj je povpraševanja po pišeških marelicah veliko.

Poleg pišeške marelice imamo še avtohtono sorto vinske trte in to je rumeni plavec, katerega izvorno območje je Bizeljsko. Ta sorta je pomemben sestavni del zaščitenega vina  beli bizeljčan PTP. Sorta je zelo primerna pri pridelavi penim, saj ima ustrezno razmerje kislin. Občina se zaveda lokalno pridelane hrane na ekološki način, zato je že v preteklosti organizirala kmetijske forume na to temo. Tako so bile na zadnjem kmetijskem forumu predstavljene tolerantne sorte. To je vzpodbudilo vinogradnike, ki so začeli saditi te sorte in tudi pristojno ministrvo se je ustrezno odzvalo, saj so nekatere te sorte od lanskega leta v sortnem izboru.

DSC_2150.JPGDSC_2156.JPGDSC_2162.JPGDSC_2170.JPGDSC_2182.JPGMarmelada in sladoled iz pišeških marelic.JPGPehar dobrot.JPG

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dobava živil OŠ Brežice in Vrtcu Mavrica Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet razpisa je dobava živil javnima zavodoma OŠ Brežice in Vrtec Mavrica Brežice in sicer za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 z možnostjo podaljšanja za največ 12 mesecev. Naročilo je razdeljeno na 15 različnih skopov. Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več sklopov, za en ali oba javna zavoda.

Javno naročilo se financira iz sredstev posameznih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb: 8. avgust 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 8. avgust 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN004805/2022-B01).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občinski svet Občine Brežice soglasno sprejel rebalans proračuna za leto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan Ivan Molan o poudarkih sprejetega rebalansa proračuna

Povišanje cen komunalne storitve oskrbe s pitno vodo bo občina delno sofinancirala s 75.000 evrov subvencije. Občina bo  v skladu s sklepom Sveta regije Posavja sofinancirala tudi projektno dokumentacijo za širitev oz. rekonstrukcijo Splošne bolnišnice Brežice ter za nakup stavbe Petrola, kjer bodo prostori za stroje in opremo javnega komunalnega podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Občina si tudi želi, da bi se urejanje Černelčeve ceste z izgradnjo rondoja pri Sparu zaključila že v tem letu, zato namenja v 2022 dodatnih 100.000 evrov za izvedbo investicije. 

Dodatna sredstva se namenjajo za Modernizacijo lokalne ceste Dednja vas-Orehovec, saj je po obnovi vodovoda v sklopu projekta Hidravlične izboljšave postalo jasno, da je odsek vozišča v slabem stanju in bo v tem letu deležen celostne prenove. Sredstva bodo namenjena še za projektno dokumentacijo za protipoplavne ukrepe ob Sotli v sodelovanju z državo in tudi za ureditev zemljišča za motokros steze v sklopu projekta participativnega proračuna

Člani in članice občinskega sveta so na 24. redni seji sprejeli tudi sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa Dograditev Zdravstvenega doma Brežice in lekarne, ki poleg posodobitev podatkov prinaša tudi krajšo časovnico za izvedbo dograditve, ki naj bi se začele v jeseni letos. Občinski svet je potrdil tudi Strategijo za mlade v občini Brežice 2022-2030 in Strategijo reševanja romske tematike v občini Brežice 2022-2030.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo ZD Brežice o potrditvenih in samoplačniških testiranjih v času od 11. do 15.7.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

11.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

12.7.2022

 

 

/

 

/

 

/

SREDA,

13.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

14.7.2022

 

 

/

 

/

 

/

PETEK,

15.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojniku za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja s HAGT zagotavlja proračun  Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 7,00 EUR.

 

Rezultati testiranj:

Uporabniki presejalnih testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Višina razpoložljivih denarnih sredstev:

Višina denarnih sredstev, namenjenih za investicije po tem razpisu je 10.000,00 EUR.

Denarna sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine Brežice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22), na proračunski postavki 00497 »Vzdrževanje objektov lovskih družin«.

 

Upravičeni stroški so:

stroški investicij ter investicijskih vzdrževanj na lovskih objektih in stroški investicijske ureditve pripadajočega funkcionalnega zemljišča, ki so oziroma bodo nastali med 1.1.2022 in 30.11.2022.

 

Rok za prijavo in način prijave:

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do vključno srede, 10.08.2022, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov.«

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA:

1. Javni razpis: JR lovci 2022.pdf

2. Obrazec 1: OBR 1 – Priajvni obrazec.docx

3. Obrazec 2: OBR 2 – Izjava in privolitev.docx

4. Obrazec 3: OBR 3 – Vzorec pogodbe.docx

5. Sestava vloge: OBR 4 – Sestava vloge.docx

6. Vzorec kuverte: Vzorec kuverte.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.