Več sredstev za subvencijo plačila vrtca in možnost zdravniške rezervacije

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Strokovne službe so pripravile nov izračun in predloge cen, občinski svet pa je z rebalansom proračuna zagotovil dodatnih 300.000 evrov za doplačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa vrtca (skupaj 3,756 milijona). Sklep o določitvi cen vsebuje tudi predlog za zdravniško rezervacijo, ki pomeni daljšo odsotnost otroka iz vrtca zaradi bolezni.

Država dogovorila povišanje plač v vrtcih, vendar tega stroška ne bo krila

V letu 2023 je prišlo do dviga plač kot posledice dogovorov med Vlado RS in sindikati. Poleg plač pomočnic vzgojiteljic so se v vrtcih dvignile plače in drugi stroški dela vsem preostalim zaposlenim, od povišanja regresa za prehrano in letni dopust do dviga minimalne plače. Ker država ni prevzela kritja stroškov povišanja plač vrtčevskega kadra, ki ga je sama dogovorila, se morajo ekonomske cene programov povečati, saj je potrebno zagotoviti za višje plače več sredstev od načrtovanih.

Občina ima zelo majhen vpliv na ekonomsko ceno programa vrtca

Država je tista, ki s sprejetjem zakonodaje določi normative v vrtcih. Od števila otrok v skupini po posameznih starostnih obdobjih do števila vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in ostalih zaposlenih v vrtcih (npr. pomočnik ravnatelja, kuharji, čistilke, hišniki, ..). Za zaposlene v vrtcih država določi tako izobrazbo kot višino plačila, ki pa ga mora zagotoviti občina.

Izračun ekonomske cene programa vrtca

Ekonomska cena programa vrtca je seštevek povprečnih mesečnih stroškov zaposlenih, materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, plin, voda, čiščenje, vzdrževanje, didaktičnih sredstev, igrač) in stroškov živil, ki se jih deli na število otrok v skupini glede na normativ. 

Primer za izračun ekonomske cene vrtca za 1. starostno obdobje v enem izmed vrtcev pri šoli v občini (starost od 11 mesecev do 3 let), kjer je vključenih skupaj 28 otrok (2 oddelka).

Strošek dela vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter sorazmeren delež ostalih zaposlenih v vrtcu (npr. pomočnik ravnatelja, kuharji, čistilke, hišniki, …) znaša v enem mesecu povprečno 16.211 evrov. K temu prištejemo stroške materiala in storitev v višini 1.400 evrov  (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve, čiščenje, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, didaktična sredstva, igrače, usposabljanje, hišno perilo, drobni inventar) ter stroške živil 1.203  evrov in povprečni mesečni znesek znaša 18.814 evrov za 28 otrok 1. starostnega obdobja – po otroku je torej ekonomska mesečna cena programa tega vrtca cca 672 evrov.

Ekonomske cene so po vrtcih v občini različne predvsem iz vidika zaposlenih (razlike v napredovanjih, ipd.) in nekoliko manj od materialnih stroškov. Da bi na občini zagotovili vsem staršem enako osnovo za plačilo posameznega programa, ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen, v občini Brežice veljajo enotne cene za istovrstne programe.

Maksimalno plačilo staršev znaša 77 % ekonomske cene programa vrtca

Stroški programov vrtca se v skladu z zakonom delijo na občino in starše. Na občini se zavedamo,  da si večina staršev takega mesečnega stroška ne bi mogla privoščiti, zato občina v skladu z zakonodajo staršem subvencionira oz. plačuje del ekonomske cene vrtca v višini več kot 3,5 milijona evrov letno. Delež plačila staršev se ugotavlja na centru za socialno delo  glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z  najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni, njihov delež pokrije država, preostali del pa občina.

V vrtce je vključenih 915 otrok in za skoraj polovico vseh vključenih otrok (438) starši doplačujejo za vrtec od nič do 35 % ekonomske cene programa.

Predlog povišanja ekonomske cene programov vrtca za leto 2023

Predlog povišanja ekonomske cene zaradi povišanja stroškov dela v 2023 znaša za 1. starostno obdobje  3,85 % (iz 624 na 648 evrov), za  2. starostno obdobje 2,29 % (iz 436 na 446 evrov), za kombinirane oddelke in oddelke 3-4 let 11,32 % (iz 486 na 541 evrov) ter za razvojni oddelek za 4,42 % (iz 1.200  na 1.254 evrov). To pomeni, da bi starši, ki plačujejo najvišjo ceno vrtca, torej 77 % ekonomske cene, po novem plačevali na mesec za 1. starostno obdobje  499 evrov, za  2. starostno obdobje 343 evrov in za kombinirane oddelke in oddelke 3-4 let 417 evrov.

Občina omogoča počitniško in zdravniško rezervacijo

Občina Brežice omogoča staršem otrok še dodatno ugodnost ob daljši odsotnosti otrok. Starši lahko uveljavijo rezervacijo oz. začasen izpis zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca letno. Sklep o določitvi cen na novo opredeljuje tudi zdravniško rezervacijo, ki pomeni daljšo odsotnost otroka zaradi bolezni, gre za odsotnost otroka iz vrtca za več kot 20 dni. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % cene njim določenega dohodkovnega razreda. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni pa morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo.

Struktura cene vrtcev v 2023

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.