Brežiški svetniki potrdili rebalans proračuna

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Rebalans proračuna Občine Brežice

Rebalans oz. popravek veljavnega proračuna je bil potreben zaradi sprememb na strani prihodkov in odhodkov občine, spremembe dinamike nekaterih investicij in subvencije cene komunalne storitve oskrba s pitno vodo. Na strani prihodkov se povečujejo sredstva za 100.000 evrov glede na veljavni proračun, na strani odhodkov pa za 350.000 evrov, od tega je večji del sredstev (320.000 evrov) namenjenih za investicije.

Povišanje cen komunalne storitve oskrbe s pitno vodo bo občina delno sofinancirala s 75.000 evrov subvencije. Občina bo  v skladu s sklepom Sveta regije Posavja sofinancirala tudi projektno dokumentacijo za širitev oz. rekonstrukcijo Splošne bolnišnice Brežice ter za nakup stavbe Petrola, kjer bodo prostori za stroje in opremo javnega komunalnega podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Občina si tudi želi, da bi se urejanje Černelčeve ceste z izgradnjo rondoja pri Sparu zaključila že v tem letu, zato namenja v 2022 dodatnih 100.000 evrov za izvedbo investicije. 

Dodatna sredstva se namenjajo za Modernizacijo lokalne ceste Dednja vas-Orehovec, saj je po obnovi vodovoda v sklopu projekta Hidravlične izboljšave postalo jasno, da je odsek vozišča v slabem stanju in bo v tem letu deležen celostne prenove. Sredstva bodo namenjena še za projektno dokumentacijo za protipoplavne ukrepe ob Sotli v sodelovanju z državo in tudi za ureditev zemljišča za motokros steze v sklopu projekta participativnega proračuna

Člani in članice občinskega sveta so na 24. redni seji sprejeli tudi sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa Dograditev Zdravstvenega doma Brežice in lekarne, ki poleg posodobitev podatkov prinaša tudi krajšo časovnico za izvedbo dograditve, ki naj bi se začele v jeseni letos. Občinski svet je potrdil tudi Strategijo za mlade v občini Brežice 2022-2030 in Strategijo reševanja romske tematike v občini Brežice 2022-2030.

(Občina Brežice, eP)

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.