Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Višina razpoložljivih denarnih sredstev:

Višina denarnih sredstev, namenjenih za investicije po tem razpisu je 10.000,00 EUR.

Denarna sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine Brežice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22), na proračunski postavki 00497 »Vzdrževanje objektov lovskih družin«.

 

Upravičeni stroški so:

stroški investicij ter investicijskih vzdrževanj na lovskih objektih in stroški investicijske ureditve pripadajočega funkcionalnega zemljišča, ki so oziroma bodo nastali med 1.1.2022 in 30.11.2022.

 

Rok za prijavo in način prijave:

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do vključno srede, 10.08.2022, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov.«

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA:

1. Javni razpis: JR lovci 2022.pdf

2. Obrazec 1: OBR 1 – Priajvni obrazec.docx

3. Obrazec 2: OBR 2 – Izjava in privolitev.docx

4. Obrazec 3: OBR 3 – Vzorec pogodbe.docx

5. Sestava vloge: OBR 4 – Sestava vloge.docx

6. Vzorec kuverte: Vzorec kuverte.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.