Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet OPPN se glede na izkazano investicijsko namero nanaša na izgradnjo petih enostanovanjskih stavb s pripadajočimi objekti in infrastrukturo. Koncept načrtovanih prostorskih ureditev sledi sodobnim trendom arhitekture in bivalne kulture ob upoštevanju značilnosti tradicionalne gradnje na podeželju. Zagotavlja kvaliteto bivanja s poudarkom na fleksibilni zasnovi pozidave in večjem deležu zelenih površin.

Območje OPPN se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Cerklje ob Krki ob lokalni cesti med reko Krko in regionalno cesto. Zajema del nepozidanega stavbnega zemljišča znotraj naselja, med šolskim kompleksom z zunanjimi igrišči in stanovanjskim območjem.

S predmetnim OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo skladno z nadrejenimi prostorskimi akti, izraženo investicijsko namero in izdelano idejno zasnovo, usmeritvami nosilcev urejanja prostora in sodelovanjem javnosti.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 5.8.2022 do vključno 16.9.2022 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Gradivo OPPN bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si (Sporočila za javnost) ter na naslovu Domov/Prostor (brezice.si)(spletni portal Prostor), pod zaporedno št. 2: OPPN  za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki, EUP CEK-11 (zahod).

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 7.9.2022 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb v prostorih Občine Brežice (Oddelek za prostor) in Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov .

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor Občine Brežice.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.