Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet SD OPPN je sprememba in dopolnitev prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za Trnje – Kregarjeva ulica (Uradni list RS, št. 1/15). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ugotovljeno odstopanje glede poteka infrastrukturnega voda elektroenergetskega omrežja, ki onemogoča izvedbo z OPPN načrtovanih prostorskih ureditev, in oblikovanje fleksibilnejših pogojev za gradnjo ob upoštevanju omejitev v prostoru, pri čemer se osnovni koncept veljavnega OPPN ne spreminja. 

Območje SD OPPN obsega del območja osnovnega OPPN in zajema nepozidana zemljišča v osrednjem delu stanovanjskega območja Trnje, južno od Kregarjeve ulice.

 

Javna razgrnitev prostorskega akta bo potekala od 26.4.2024 do vključno 27.5.2024 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice. Javna obravnava bo v sredo, 15.5.2024 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Gradivo dopolnjenega osnutka SD OPPN bo objavljeno tudi na spletni strani Prostorskega portala na povezavi: Prostorski akti – Prostorski portal – Domov (brezice.si), pod zavihkom Dopolnjen osnutek.

Pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigi pripomb v prostorih Občine Brežice (Oddelek za prostor), posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov .

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Prostorskega portala ter na oglasni deski Oddelka za prostor Občine Brežice.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.