Po dveh letih ponovno tradicionalno srečanje posavskih županov s predstavniki medijev

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Na skupni novinarski konferenci občin posavske regije, ki je potekala 18. 1. 2023, so sodelovali gostitelj letošnjega srečanja župan Občine Radeče Tomaž Režun in župani Franjo Debelak (Občina Bistrica ob Sotli), Ivan Molan (Občina Brežice), Robert Zagorc (Kostanjevica na Krki), Janez Kerin (Mestna občina Krško) in Srečko Ocvirk (Občina Sevnica). Župani so predstavili načrte za leto 2023 po občinah in si bili enotni, da posavske občine dobro sodelujejo ter da je Posavje lep primer dobre prakse povezovanja ter sodelovanja. Zahvalili so se tudi novinarjem in ostalim predstavnikom medijev, ki korektno delajo in obveščajo Posavce o delu občin ter vseh ostalih za življenje pomembnih stvareh.

Župan Občine Brežice, Ivan Molan je na predstavitvi delovanja občine v preteklem letu povedal, da je bila brežiška občina uspešna na poti trajnostnega razvoja, ter da bo tudi v prihodnjem letu aktivno nadaljevala z investicijami.

Občino Brežice je v letu 2022 zaznamoval močan investicijski cikel oziroma zaključki štirih velikih investicij – izgradnja novih vrtcev v Artičah (2,65 milijona evrov) in v Dobovi (1,6 milijona evrov), celovita obnova Vodovodnega stolpa kot razgledne točke v Brežicah (2,7 milijona evrov) in kolesarska povezave med Brežicami in Dobovo (projekt Kolesarska povezava ob državni cesti R2-420 Brežice – Dobova v vrednosti 2 milijona evrov). Veseli smo bili priznaj v obliki nazivov, ki jih je občina prejela od zunanjih institucij, in na pozitivne trende na področju družbenega dogajanja (poletne in praznične prireditve, Brežiški oktober, delovanje Večgeneracijskega centra), gospodarstva in turizma.  Občina Brežice je bila nosilka naziva Evropsko mesto športa 2022 (prva slovenska občina s tem nazivom (town – občine oz. mest do 25.000 prebivalcev). Občina se je uvrstila na 5. mesto kot najbolj transparenta slovenska občina v raziskavi odprtosti in transparentnosti slovenskih občin in novembra prejela obvestilo, da je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina. Občina Brežice oz. Destinacija Čatež in Brežice je v 2022 tudi prejela platinasti znaki Slovenia Green Destination, kar je najvišja možna ocena v Zeleni shemi slovenskega turizma. V letu 2022 je občina v skladu s Strategijo za mlade uspešno izvedla prvi participativni proračun za mlade – mladi so se zbrali v Svet mladih in glasovali o predlaganih projektih za participativni proračun za mlade (predlagali in izbrali so projekte Športni turizem na Sotli, Kletka z utežmi, Ulično delo in Escape room).

srečanje županov 2

Načrti za leto 2023 – aktivni občani in nadaljevanje investicij

”Cilj Občine Brežice je razvijate vse kraje enakomerno in vsem občanom zagotovili primerne pogoje za delo, ustvarjanje in življenje ter ustvariti lokalno skupnost, kjer se prebivalci prijetno počutijo,” je poudaril župan. Pri tem občinski upravi v sodelovanju z občinskim svetom in javnimi zavodi dejavno pomagajo občanke in občani v okviru društev ter ostalih nevladnih organizacij ali kot posamezniki s svojimi predlogi, znanjem in delom.

Poleg investicij je edna od prednostnih nalog občine, da se ponovno začnejo izvajati aktivnosti in prireditve na področju turizma, še posebej v poletnem času (festivalno dogajanje Brežice, moje mesto, Mestna promenada, Dan vodnih športov) ter praznični program v decembru. Izjemno dobro obiskani dogodki Mestne promenade 2022 in decembrskih prireditev s silvestrovanjem na ulici so pokazali, da si tako občani kot obiskovalci želijo družabnih dogodkov, kjer je poudarek na glasbenem in kulturnem dogajanju ter druženju.

V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pa so poskrbeli, da bodo Brežice še dodatno športno obarvane tudi v letih 2023 in 2024 – zavod je uspešno pridobil evropska sredstva za projektom  Z roko v roki (Sports and health go hand in hand) na razpisu neposredno pri Evropski Komisiji.

Občina Brežice ima sprejet Odlok o proračun za leto 2023, kar pomeni, da bodo načrtovane in začete investicije ter projekti potekali v skladu z načrti. Ob večjih investicijah v nekaterih krajih bodo kot vsako leto po vseh krajevnih skupnostih potekale tudi manjše, a kljub temu za občane in krajane pomembne investicije kot so modernizacije in obnove krajših odsekov lokalnih cest in javnih poti, katere v začetku leta določijo sveti krajevnih skupnosti kot prednostne in jih potem občina s pomočjo izvajalcev tudi uredi.

Občina sledi razvojnim pobudam z rednimi spremembami temeljnega prostorskega akta – Občinskega prostorskega načrta. Trenutno je občina v zaključni fazi priprave delovnega osnutka šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta SD OPN 6. Ta bo javno dostopen od 18. 1. 2023 do 20. 2. 2023 na občinski spletni strani www.brezice.si, podrobneje pa bo javnosti predstavljen na javni obravnavi 15. 2. 2023.

Občina bo v 2023 nadaljevala in zaključila projekta, sofinancirana z evropskimi sredstvi: Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli (pogodbena vrednost 5,3 milijonov evrov – dolžina odsekov vodovoda v brežiški občini znaša 18.317 m, zaključek del je načrtovan v oktobru 2023) in Izgradnja kolesarskih povezav Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi (vrednost 3,3 milijona evrov, rok za izvedbo gradbenih del je 30. 3. 2023).

V 2023 se zaključuje gradnja paviljona ob Vodovodnem stolpu v Brežicah, kjer bo info točka, prostor za skupino obiskovalcev, trgovinica spominkov in kavarna. Izvaja se tudi projekt obnove atletskega stadiona v Brežicah. Dela so se začela oktobra in bodo trajala do julija 2023. Vrednost 1. in hkrati najobsežnejše faze obnove znaša dobrih 900.000 evrov. Z obnovo se bodo zamenjali oz. obnovili dotrajani elementi stadiona s čimer se bo izboljšala uporabnost objekta, varnost uporabnikov ter podaljšala življenjska doba stadiona. Celotna vrednost obnove je ocenjena na 1,6 milijona evrov, zaradi obsega del je celoten projekt razdeljen na 6 faz.

Na področju primarnega zdravstva v občini je izjemno pomemben projekt gradnje prizidka Zdravstvenega doma (ZD) Brežice in lekarne (vrednost 6,4 milijona evrov). Prizidek se umešča na zahodno stran obstoječega objekta, namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za širitev zdravstvenih programov ZD in za delovanje lekarne (troetažni prizidek skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m²). Investitorji projekta so Občina Brežice, Lekarna Brežice in Zdravstveni dom Brežice. Gradnja bo trajala do marca 2024. Uporabno dovoljenje in predaja objekta v uporabo se predvideva v aprilu 2024.

V prvi polovici 2023 se bodo zaključila dela na projektu Ureditev Černelčeve ceste v Brežicah z izgradnjo krožišča za večjo prometno varnost. Projekt obsega obnovo ceste v dolžini 400 m na odseku od prehoda za pešce pri Zdravstvenem domu Brežice do križišča na Pleteršnikovi ulici, kjer se zavije proti trgovini Hofer. Vrednost investicije, ki obsega tudi novo krožišče, znaša približno 600.000 evrov. Občina Brežice bo do 30. 4. 2023 dokončala tudi projekt Obnova lokalne ceste Cerklje ob Krki – Črešnjice in izgradnja pločnik v naselju Cerklje ob Krki. Projekt v vrednosti 563.000 evrov sofinancira Ministrstvo za obrambo.

Občina načrtuje v 2023 zgraditi nov most na Borštu, saj je obstoječi dotrajan in poškodovan zaradi visoke vode ter plavja. Občina bo v januarju 2023 objavili javno naročilo za izvedbo tako projektiranja novega mostu kot izgradnje. V proračunu za leto 2023 so rezervirana sredstva, občina pa bo na podlagi dogovora o sofinanciranju lokalne infrastrukture z Ministrstvom za obrambo skušala čim hitreje skleniti sporazum o sofinanciranju, ki bo vseboval tudi nov leseni most na Borštu.

V 2023 je načrtovana tudi gradnja kanalizacija v Krški vasi in vodovod Križe, projekta bosta omogočila odvajanje odpadnih voda in oskrbo z neoporečno pitno vodo.

V 2023 proračunska sredstva zajemajo izdelavo projektne dokumentacije za dostopni vodni center, ki vključuje umetno kajakaško progo in čolnarno z ostalimi zunanjimi ureditvami kot

so parkirne površine. Občina je konec leta 2022 pridobila tudi Projektno dokumentacijo za izvedbo za rekreativno učne poti na območju Vrbine. Ureditve, ki se bodo izvedle v 2023, obsegajo preplet tematskih poti za katere se s projektom pripravlja oprema in bodo namenjene predvsem rekreaciji, športu, preživljanju prostega časa na prostem, delno pa tudi izobraževanju in osveščanju (naravna in kulturna dediščina). Poleg parkovne opreme kot so klopi, stojala za kolesa in koši za smeti so predvideni tudi kažipoti, informacijske table in interpretacijski elementi.

Občina v letu 2023 začenja tudi z načrtnim povečanjem števila stanovanj v svoji lasti, ki jih bo namenila za reševanje stanovanjskega problema mladih, zato bo pristopila k nakupu stanovanj, ki bodo na voljo na trgu.

Projekti participativnega proračuna v 2023: Prostor za otroke in mladino v Bukošku (KS Zakot Bukošek Trnje), Postavitev merilca hitrosti in prometa ter hitrostnih ovir za umirjanje prometa na Dalmatinovi ulici (KS Šentlenart), Postavitev ograje okoli otroškega igrišča v Mrzlavi vasi in dokup multifunkcijskih naprav (igrala, naprave za zunanji fitnes) (KS Mrzlava vas), Igrala Rajec (KS Velika Dolina), Otroško igrišče in začetek medgeneracijskega parka Mostec (KS Dobova, 2022 in 2023), Vadbeni park in družabna točka v Globokem (KS Globoko), Ureditev parka v centru Kapel (KS Kapele) in Postavitev lesene ograje in skulpture sv. Martina (KS Sromlje).

srečanje županov 1

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.