Arhivi Kategorije: Obvestila

Razgledna ploščad pri sv. Vidu

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je izgradnja razgledne ploščadi pri cerkvi sv. Vid na Šentvidu kot novo turistično točko v občini.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer iz proračunske postavke »00571- Moja skupnost – sodelujem: Razgledna ploščad na sv. Vidu«.

Rok za oddajo ponudb: 21. junij 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 21. junij 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN003856/2022-W01).

Razpisna dokumentacija – objava

Sprememba RD – nov popis del – 9. 6. 2022

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

5. junij: SVETOVNI DAN VARSTVA OKOLJA

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

5. junij je svetovni dan varstva okolja, zato se na ta dan še posebej poudarja pomembnost varovanja okolja, varstva Zemlje ter nagovarja in spodbuja k odgovornosti pri skrbi za naš planet in želi okrepiti njegovo zavedanje o tem.

5. junij je za svetovni dan varstva okolja je leta 1974 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, da bi vzbudila večje zanimanje za okolje, pritegnila pozornost odločevalcev za okoljsko tematiko in pri ljudeh sprožila zavest, da so ključni akterji pri oblikovanju prihodnosti. Namen dneva varstva okolja je spomniti ljudi, da kako zelo smo odvisni od narave in kako zelo je ona odvisna od našega ravnanja, hkrati pa je tudi ključni temelj za spodbujanje napredka pri okoljskih razsežnostih ciljev trajnostnega razvoja.

In kako lahko poskrbimo za naravo?

1. Zmanjšajmo količino odpadkov.

2. Odpadke ločujmo.

3. V kanalizacijo spuščajmo le tisto, kar tja sodi.

4. Varčujmo z vodo.

5. Varčujmo z električno energijo.

6. Za krajše razdalje avto pustimo doma in se na pot odpravimo peš ali s kolesom.

Za več nasvetov, kliknite TUKAJ.

Tudi z aktivnostmi projekta “Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občini Brežice in Bistrica ob Sotli” sledimo k ohranjenju in skrbi pitne vode ter narave. 

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

56

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Izgradnja pločnika Mali Obrež – 2. faza

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je zgradnja pločnika ob lokalni cesti LC 024270 Kapele – Dobova, kar predstavlja 2. fazo projekta.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice – proračunska postavka "00183 – Pločnik Mali Obrež". 

PREKLIC JAVNEGA NAROČILA 9. 6. 2022

Rok za oddajo ponudb: 13. junij 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 13. junij 2022 ob 12.00 uri

Spremenjena pot za oddajo ponudb – spletni portal eJN

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Mateja Kreačič Ajster
tel.: 07 6205 566
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN003614/2022)-W01

Razpisna dokumentacija – objava

Sprememba RD – 31. 5. 2022

Sprememba RD – 7. 6. 2022

PZI – pdf

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V LETU 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost poziva za leto 2022 je 22.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00114 – Razvojno izobraževalni programi.

Za posamezen namen je okvirna predvidena višina sredstev:

1.     Študijska praksa:                   3.000,00 EUR

2.     Mednarodna tekmovanja:      5.000,00 EUR

3.     Mednarodna mobilnost:         2.000,00 EUR

4.     Novi projekti:                          12.000,00 EUR

 

Rok za prijavo je: zadnji rok za prijavo je 30. 10. 2022 (več odpiranj).

Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 10. 2022, kar je predvideni končni rok za predložitev ponudbe.

 

Predmet javnega razpisa je:

1.     Pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse (stroški nadomestila za malico in nagrad) za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri organizacijah s sedežem v občini Brežice (v nadaljevanju: Študijska praksa);

2.     Sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in kulture, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov (v nadaljevanju: Mednarodna tekmovanja);

3.     Sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti se nameni za izmenjave pobratenih šol in se krijejo stroški mobilnosti (prevoz, nočitev) in predstavljajo dodatno aktivnost šole (v nadaljevanju: Mednarodna mobilnost) in

4.     Sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in občanov, a za tovrstne projekte ni drugih rednih virov sofinanciranja. Projekt mora biti zastavljen tako, da predstavljal doprinos za lokalno skupnost, prispeva k večji promociji občine in da v okolje občine prenaša nova znanja in izkušnje. Projekt se lahko prijavi le enkrat in mora predstavljati noviteto v prostoru ter dosegati zahtevane cilje razpisa (v nadaljevanju: Novi projekti).

Poudarek bo na projektih, ki bodo sledili ciljem in izzivom, ki jih naslavljata Evropsko leto mladih 2022 in/ali Evropsko mesto športa 2022 (več v točki: 5. merila za izbor).

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Vesna Kržan, Svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija: RD RIP 2705202212523900818.pdf

2. Prijava: Prijava.docx

3. Poročilo: poročila RIP.doc

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Nabava dveh kombi vozil (ponovitev)

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je nabava dveh kombi vozil za potrebe prevoza osnovnošolskih otrok in sicer za:

 • Osnovno šolo Artiče, Artiče 39, 8253 Artiče in
 • Osnovno šolo Bizeljsko, Bizeljska cesta 78,8259 Bizeljsko s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del tega javnega naročila.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer iz proračunske postavke »00102 – Vzdrževanje in obnova objektov – OŠ«.

Rok za oddajo ponudb: 13. junij 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 13. junij 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2  

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Mateja Kreačič Ajster
tel.: 07 6205 566
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN003603/2022-W01).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Gradbena dela hidravličnih izboljšav so v polnem teku.

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Gradbena dela hidravličnih izboljšav so v polnem teku.

V Občini Brežice so izvedli dela na treh odsekih, in sicer odseku 1, 4 in 5. Na odseku 1 in 4 se je izvedel izkop jarka, izdelava posteljice in vgradnja NL DN200 cevi. Narejen je bil tudi geodetski posnetek, cev se je sproti obsipala in jarek zasul. Na odseku 5 se je prav tako izvedel izkop jarka in vgradila PE cev d90. Cev so obsipali in jarek sproti zasuli. Gradbeno so tudi izdelani jaški in zračnik, hkrati pa so bila izvedena tudi strojna dela na hišnih priključkih.

V Občini Bistrica ob Sotli se je na odseku 4.1 izvedel izkop jarka, izdelala posteljica in vgradila PE d90 cev. Cev se je sproti obsipala ter jarek zasul. Na odseku 5 in 5.1 se je izvedla zakoličba trase.

Projekt je razdeljen na tri odseke v Občini Brežice in devet odsekov v Občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 39.603 metre:

Trije odseki v občini Brežice v skupni dolžini 18.317 metrov so:

 • Dobova–Loče–Rigonce (2599 m),
 • Pišece–Bizeljsko–Bojsno (13.218 m),
 • Pišece–Veseli vrh (2500 m).

Devet odsekov v občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 21.286 metrov so:

 • Trebče–Srebrnik (7992 m),
 • Trebče–Bistrica ob Sotli (3481 m),
 • Bistrica ob Sotli–Gorenje (265 m),
 • Trebče–Javorje (1750 m),
 • Križan vrh–Dekmanca (1234 m),
 • Bistrica ob Sotli–Kunšperk (1196 m),
 • Bistrica ob Sotli–Domačija Bratuša (533 m),
 • Bistrica ob Sotli–Čehovec–Bizeljsko (3965 m),
 • Bistrica ob Sotli–Koren (870 m).

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Odsek 5 -1IMG_20220413_135321_HDR20220421_092732Odsek 5 - 3Odsek 5 - 5

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Seznanjamo vas, da je občina na podlagi podane pobude investitorja pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča sedimentov D2 (v nadaljevanju OPPN), ki se nahaja na levem bregu pretočne akumulacije Hidroelektrarne (v nadaljevanju HE) Brežice.

V samem začetku priprave akta se pri oblikovanju izhodišč zagotovi tudi sodelovanje udeležencev urejanja prostora, zato vas s tem namenom vabimo, da se seznanite z nameravanimi ureditvami in nam podate vaše usmeritve, opredelite potrebe ali podate pripombe. Gradivo pobude za izdelavo OPPN bo dosegljivo v času od 5.5.2022 do 19.5.2022 na spletni strani Občine Brežice na povezavi: Domov/Prostor (brezice.si), pod naslovom OPPN ZA UMESTITEV SONČNE ELEKTRARNE NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA ZA SEDIMENTE D2 – Priprava izhodišč za OPPN, pod zaporedno št. 8.

 

Območje obravnave se nahaja na levem bregu pretočne akumulacije HE Brežice, natančneje na območju, kjer je po Državnem prostorskem načrtu za HE Brežice načrtovano odlagališče za sedimente D2, približno 1,7 km gorvodno od jezovnega objekta HE. Postavitev fotonapetostnih modulov je predvidena na območju vzhodno od obstoječe večnamenske poti, ki je iz zahodne, severne in južne strani obdano z drenažnimi kanali.

Območje predlaganega OPPN je velikosti 5,1 ha. Poleg namestitve fotonapetostnih panelov je načrtovana še umestitev transformatorske postaje in ureditev vzdrževalne poti okoli objekta. Okoli elektrarne je v tej fazi načrtovanja predvidena postavitev zaščitne ograje, na zahodnem robu pa zasaditev s primerno vegetacijo, kar bo temeljilo na sonaravni ureditvi okolice objekta in vključitvi načrtovanih prostorskih ureditev v obstoječo krajino.

V območje obravnave OPPN je vključena tudi obstoječa večnamenska pot, ki se lahko uredi z izobraževalnimi vsebinami o pomenu pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije ter o delovanju sončne elektrarne.

Obravnavana lokacija OPPN je iz prostorskega, funkcionalnega, ekonomskega in varstvenega vidika prepoznana kot primerna za umestitev sončne elektrarne.

Sončna elektrarna predstavlja začasno ureditev, ki bo povezana z energetskim sistemom HE Brežice in s katero namerava investitor prispevati k uresničitvi dolgoročne podnebne strategije, ki temelji na podnebni nevtralnosti in trajnostnem razvoju države.

 

Celotno vsebino pobude si lahko ogledate v gradivu, ki je objavljeno na predhodno navedeni spletni strani Občine Brežice.

Vaše potrebe, pripombe in predloge nam posredujte do četrtka, 19.5.2022 na elektronski naslov: , pri čemer navedite: »Izhodišča OPPN Sončna elektrarna«.

Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.

 

Naslovna fotografija: Shematski prikaz obravnavanega območja na situaciji iz Državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13).

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Besedilo javnega razpisa

Prijavni obrazec za sofinanciranje vzdrževanja objektov namenjenih za opravljanje javne gasilske službe v letu 2022

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Izvajanje storitev tehnika v Domu kulture Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev tehnika v Domu kulture Brežice v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2026.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer iz proračunske postavke »000446 – Zagotavljanje  pogojev za kulturno profesionalno in ljubiteljsko posprodukcijo«.

Rok za oddajo ponudb: 12. maj 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 12. maj 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN002817/2022-W01).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov v občini Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v občini Brežice za obdobje 2 let z možnostjo podaljšanja za 1 leto v skladu z Odlokom o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v občini Brežice (Uradni list RS, št.: 47/19).

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice – proračunska postavka "00491 – Javni potniški promet Brežice".

Rok za oddajo ponudb16. maj 2022 do 12.00 uri

Odpiranje ponudb (javno): 16. maj 2022 ob 14.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTAIJA je dosegljiva TU (JN002473/2022-B01)

Razpisna dokumentacija

Obrazci – reference ponudnika

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.