Arhivi Kategorije: Obvestila

Nastanitev beguncev iz Ukrajine v Večgeneracijskem centru Brežice

Večgeneracijski center Brežice (objekt nekdanjega doma upokojencev Brežice, Prešernova 13), 22. marca 2022 .

Župan Občine Brežice – Ivan Molan, direktorica občinske uprave Občine Brežice – Patricia Čular, predsednik uprave Stilles – Rok Barbič, gospod Taras – ukrajinski državljan zaposlen v podjetju Stilles in begunka iz Ukrajine – gospa Olena, so podali skupno izjavo v zvezi z nastanitvijo ukrajinskih beguncev (mater in otrok).

Župan Občine Brežice Ivan Molan je skupaj z direktorico občinske uprave Patricio Čular ter predsednikom uprave Stilles d.o.o. Rokom Barbičem in predstavnikoma lastnikov Stilles d.o.o. Francem in Aleksandrom Polovičem, obiskal Večgeneracijski center Brežice, kjer je v prvem nadstropju nastanjenih 36 beguncev iz Ukrajine.

Občinski svet je na svoji 10. dopisni seji, dne 18.3.2022, soglasno potrdil Sklep o določitvi začasne rabe prvega nadstropja objekta Večgeneracijski center Brežice na Prešernovi cesti 13, Brežice, ki določa, da se začasna raba prostorov nameni za potrebe nastanitve beguncev oz. oseb z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine.

Občina Brežice je tako zaradi zaostrenih vojnih razmer v Ukrajini pristopila k pomoči beguncev iz te države. Trenutno je v Brežicah nastanjenih 36 beguncev iz Ukrajine, ki so družinski člani ukrajinskih državljanov zaposlenih v podjetjih v Posavju. Namestitev beguncev oz. osebe z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine se ureja v skladu s področno zakonodajo, ki je namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb ogroženih oseb. V bivalnih prostorih, ki so namenjeni beguncem oz. osebam z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine, bo lahko nameščenih največ 45 oseb. Begunci imajo v omenjenih prostorih urejene sobe, kuhinjo, sanitarije in večnamenski prostor.

Z ureditvijo statusa oseb z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine bo Občina Brežice pristopila tudi k dogovoru za vključitev otrok v program predšolskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja. Trenutno je teh otrok 17, od tega 3 vrtčevske starosti.

Predstavniki podjetja Stilles so izrazili hvaležnost županu Občine Brežice in članom Občinskega sveta Občine Brežice, ki so omogočili varno nastanitev družinskih članov njihovih zaposlenih. Prav tako so izpostavili tudi pomoč podjetnikov iz Brežic, humanitarnih organizacij in posameznikov, ki so omogočili beguncem varno in prijetno namestitev.

Sporazum: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove

Dne 21.3.2022 je župan Občine Brežice z Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju besedila: Direkcija RS za vode) podpisal Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove (v nadaljevanjem besedilu: Sporazum).

Podpisnika sta se zavezala, da bosta sodelovala pri izvajanju slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje – Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti. Predmetna investicija je uvrščena tudi v Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter bo v največji možni meri upoštevala naravne rešitve in zeleno infrastrukturo.

Občina Brežice bo v skladu s Sporazumom, do 30.6.2023 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pred tem, na podlagi potrjene projektne naloge s strani Direkcije RS za vode, izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vrednost izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove je ocenjena na 3 milijone EUR in jih bo v celoti zagotovila Direkcija RS za vode. Sredstva, ki jih bo Občina Brežice namenila za pridobitev gradbenega dovoljenja, bodo po pridobitvi le-tega Občini Brežice povrnjena s strani Direkcije RS za vode. Rok dokončanja investicije, ki bo protipoplavno zaščitila domove okoli 200-im prebivalcem naselij Rigonce, Veliki Obrež – Gmajna in Dobova, pa se predvideva konec leta 2025.

Sprejeta proračuna Občine Brežice za leti 2022 in 2023

Občinski svet Občine Brežice je na 21. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2022 in Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2023. Proračun za leto 2022 je najvišji proračun v zgodovini občine, visok je 43,8 milijona evrov in je rezultat višje povprečnine in višjih sredstev za investicije ter pridobljenih evropskih ter državnih sredstev.

Proračuna Občine Brežice za leti 2022 in 2023 sta investicijsko naravnana, hkrati pa zagotavljata sredstva za vsebine in programe ter različne oblike pomoči občankam in občanom. Sredstva za investicije v letu 2022 znašajo 24,5 milijonov evrov oz. cca 56 % celotnega proračuna in 15,3 milijone evrov oz. 45 % v 2023. Občina je povišala sredstva za spodbude podjetništvu in kmetijstvo, za 10 % je povečala sredstva za krajevne skupnosti, v dveh letih je za projekte participativnega proračuna namenjenih 200.000 evrov ter zagotavlja številne ukrepe pomoči za občane.

Nova proračuna prinašata tudi novosti – sredstva za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) tudi za novogradnje, kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje in v 2023 novo postavko s sredstvi, namenjenimi za nakup stanovanj za povečanje fonda občinskih stanovanj (načrtuje se nakup do treh stanovanj na leto), zagotovljena pa so tudi sredstva za začetek obnove atletskega stadiona v Brežicah (en milijon evrov v letih 2022 in 2023.

V letu 2022 in 2023 Občina Brežice nadaljuje z investicijami za katere je pridobila evropska in državna sredstva ter investicije, pri katerih sodeluje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo. To so projekti Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, izgradnja kolesarskih povezav Brežice – Krška vas – Čatež ob Savi ter kolesarska povezava Brežice – Dobova, nadaljevanje izgradnje pločnika Kalin-Obrežje, izgradnja pločnika Podgračeno in pločnika Ribnica ob obnovi državne ceste, obnova mostu Boršt ter obnova lokalne ceste Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika. Občina nadaljuje z obnovo Vodovodnega stolpa, začela bo tudi z urejanjem paviljona ob stolpu. Med večjimi projekti so tudi Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje , Vodovoda Križe-Pečice, Vodovod Cerklje 3. faza, Kanalizacija Krška vas, izgradnja rondoja na Černelčevi ulici in projektna dokumentacija za izvenivojsko križanje Brezina.

Občina zaključuje investicijo gradnje novih vrtcev v Dobovi in Artičah. Nadaljevala bo z dozidavo šole v Artičah, pripravo dokumentacije za šolo v Globoke, zagotovljena so tudi sredstva za izdelavo dokumentacijo za urejanje prostorov v šolah v Pišecah in v Kapelah.
V 2022 in 2023 se nadaljuje z urejanjem javne infrastrukture po vseh 20 krajevnih skupnostih v občini (lokalne ceste, javne poti, pločniki, javna razsvetljava, vodovodi, kanalizacije). Občina bo investirala tudi v večnamenske domove, v primarno zdravstvo (dozidava objekta Zdravstvenega doma Brežice), športno infrastrukturo (atletski stadion, veslaška steza, vodni center), uredila bo javno pralnico, dnevni center za starejše občane, …

Ob investicijah bo občina zagotavljala sredstva za podporo gospodarstvu, turizmu, kmetijstvu ter društvom in občanom.

Vrtec Dobova – Konec februarja v nove prostore

Novi pet oddelčni vrtec pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi je že opremljen, trenutno potekajo prve meritve, pripravlja se tudi dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. V nove prostore nizkoenergijskega objekta, ki bo zagotovil izboljšane pogoje za izvajanje predšolskega varstva, se bo selilo 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Občina Brežice je za vrtec pridobila odobrena sredstva sofinanciranja v višini milijona evrov (sredstva EKO sklada v višini 249.000 evrov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 829.000 evrov).

Vrtec ima pet oddelkov, od tega so tri igralnice (ena za starostno skupino 1 do 3 let, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino od 3 do 6 let) v pritličju, dodatni dve (obe za starostno skupino 3 do 6 let) sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor, ki je namenjen tudi športnim dejavnostim otrok. Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu. Za zaščito pred prekomernim obsevanjem v letnem času so zagotovljeni ustrezna zunanja senčila.

Novogradnja objekta vrtca je obsegala rušitev obstoječega objekta, izgradnjo novega objekta, izgradnjo opornega zidu ter izgradnjo stopnišča do spodnjih igrišč in parkirnih prostorov, kar omogoča, da lahko obiskovalci športne dvorane preko pasaže med športno dvorano in vrtcem dostopajo direktno do športne dvorane.

Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 1,6 milijone evrov, stroški nakupa nove opreme za vrtec pa 159.000 evrov. Novi prostori vrtca bodo otrokom in zaposlenim omogočili še bolje prostorske pogoje za delo, učenje in ustvarjanje. Občina Brežice skozi vsa leta posebno skrb namenja zagotavljanju optimalnih prostorskih in ostalih pogojev za vrtce in šole. V zadnjih letih je Občina Brežice zgradila nov vrtec v Brežicah (Vrtec Mavrica Brežice 2014), v Cerkljah ob Krki v sklopu osnovne šole (2017), v letu 2021 pa sta se zaključili gradnji vrtcev v Artičah in v Dobovi. V sklopu projekta energetskih obnov javnih stavb v lasti občine so bile prenov v letu 2020 deležne tudi šole, v okviru katerih delujejo vrtci.

Obisk Vlade RS v Posavju

Brežice, 25. januar – Župan Ivan Molan se je sestal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem in direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Liljano Herga. Župan in državni sekretar sta se strinjala, da je bilo v zadnjih dveh letih v sodelovanju uresničenih veliko projektov. Kot je dejal župan Ivan Molan, si občina želi, da bi hitreje potekali postopki za izvedbo Vzhodne obvoznice, predvsem gradnja novega mosta čez Savo in nadvoza v Brezini. Na sestanku so predstavniki ministrstva in direkcije obvestili župana, da bo v sklopu vzdrževanja državnih cest v letu 2022 sanirana cesta Bistrica ob Sotli-Bizeljsko in cesta Bizeljsko-Orešje. 

Skozi občino Brežice poteka kar 106 km državnih cest, kar jo uvršča na 6. mesto med slovenskimi občinami. Prav zato je dobro sodelovanje z ministrstvom in direkcijo nujno, je poudaril župan Ivan Molan. izpostavil je številne odprte projekte in uresničene investicije. Občina Brežice in DRSI sta v 2021 zaključili s projektom Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje, ki se bo z 2. faza nadaljeval v tem letu. Izvaja se projekt rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno, Izgradnja pločnika Dečno selo – Mali vrh z ureditvijo križišča na državni cesti, ureja se dokumentacija za projekt rekonstrukcije državne ceste in gradnjo pločnika skozi naselje Ribnica, poteka urejanje treh kolesarskih povezav ob rekonstrukciji državnih cest – izvaja se že kolesarska povezava Brežice-Dobovo, kmalu pa bodo stekla dela za urejanje kolesarskih povezav Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi. 

Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča je sodelovanje med brežiško občino kot eno večjih slovenskih občin in ministrstvom za infrastrukturo ter direkcijo dobro in tvorno. Ostajajo pa tudi izzivi. V tem letu je načrtovanih skoraj 3 milijone evrov za vzdrževanje državnih cest v občini (za sanacijo ceste Bistrica ob Sotli-Bizeljsko in ceste Bizeljsko-Orešje ter odseka na cesti Mokrice-Obrežje-Slovenska vas). Na sestanku so se dotaknili tudi vprašanja glede gradnje novega mostu čez Savo, ki je del Vzhodne obvoznice. Gradnja mostu je bila predvidena pred začetkom oz. sočasno z gradnjo HE Mokrice, ki  trenutno miruje. Kot je dejal državni sekretar, si na ministrstvu oz. direkciji prizadevajo, da bi se gradnja pričela tako kot načrtovano, v letu 2022. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa je potrebno urediti še vsa zemljišča, ki so potrebna za investicijo. Kot je dejal, je večina zemljišč že pridobljenih.

Partner d.o.o. vabi k poslovnemu sodelovanju

Povabilo k poslovnemu sodelovanju

PARTNER, d.o.o., povezano podjetje družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., vabi k poslovnemu sodelovanju podjetja in samostojne podjetnike. Možnost poslovnega sodelovanja nudijo na področju vzdrževanja in obratovanja hidro objektov (hidroelektrarn in pretočnih akumulacij) na območju verige Hidroelektrarn na spodnji Savi. Več o njihovi dejavnosti si lahko preberete na spletnem naslovu druzba-partner.si.

Poslovno sodelovanje nudijo za opravljanje naslednjih nalog:
  • sodelovanje na remontih in revizijah na hidroelektrarnah,
  • čiščenje opreme na hidroelektrarnah, 
  • urejanje okolice objektov (košnja, pluženje snega, obrezovanje grmičevja …),
  • vzdrževanje pretočnih akumulacij,
  • izvajanje del v pogojih izrednih razmer, vključno z dežurstvom, 
  • čiščenje plavja v času izrednih razmer, 
  • čiščenje jezovne zgradbe in brežin v območju hidroelektrarn ter visokovodnega razbremenilnika,
  • ostala dela v obratovanju (izvajanje rednih obhodov in pregledov, ter pomoč pri interventnih neskladnostih)
  • in pa vsa ostala potrebna vzdrževalna dela.

Vse zainteresirane vabijo, da svojo namero po poslovnem sodelovanju pošljejo na naslov družbe:

Partner d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice ali na e-naslov: info@he-ss.si, in sicer najkasneje do 20. decembra 2021. 

Po prejemu prijav bodo z vsemi zainteresiranimi organizirani sestanki, na katerih bodo podane vse podrobnejše informacije, glede vsebine in obsega dela ter ostalih možnostih in pogojih za poslovno sodelovanje.

Podpis pogodbe za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice sklenila pogodbo za izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice kot investitor in v postopku javnega naročanja izbrani izvajalec CGP d.d., kot vodilni partner s partnerjem KOP Brežice d.d. sta sklenila pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi v vrednosti 2.772.167,68 evrov. Ker gre za gradbeno izjemno zahteven projekt bodo med izvajanjem del potrebne tudi popolne zapore ceste. Uporabnike ceste občina že ob podpisu pogodbe prosi za sodelovanje in razumevanje, saj bomo lahko le s skupnimi močmi izboljšali prometno varnost za kolesarje na tem nevarnem cestnem odseku ob reki Krki.

Svečani podpis pogodbe je potekal v poročni dvorani brežiškega gradu v sredo, 17. novembra. V imenu investitorja je pogodbo podpisal župan Občine Brežice Ivan Molan, v imenu izvajalcev vodilnega partnerja CGP d.d. in partnerja KOP Brežice d.d. je podpisal pogodbo predsednik uprave CGP d.d. Martin Gosenca. Predstavnica projektanta, podjetja GPI d.o.o. Novo mesto, Mojca Radakovič je predstavila tehnično zahteven projekt. Župan Ivan Molan je izpostavil, da gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ki je ključnega pomena iz vidika tako prometne varnosti kot širjenja kolesarskih povezav v občini ter naprej proti Kostanjevici na Krki. Brez evropskih in državnih sredstev občina sama takšnega projekta ne bi mogla uresničiti, je poudaril župan. 

Kot je dejal predstavnik izvajalcev Martin Gosenca sta pri tem projektu poseben izziv zahteven in hkrati ključni del izgradnje. To je izgradnja opornih zidov ob reki Krki na več odsekih. Princip tehnologija je takšen, da bodo najprej zvrtali 10 m globoke luknje za pilote za temelje, na temeljih pa bodo 5 in več metrski oporni zidovi, ki so sidrani v zemljino.  Za ta dela bodo morali v ozko in slabo dostopno območje ob reki pripeljati večje vrtalne stroje. 

Začetek del izgradnje kolesarske povezave je predviden v začetku leta 2022, rok za izvedbo gradbenih del pa je 30. 3. 2023. Dela po pogodbi obsegajo izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi v dolžini 1,6 km, stopnice z rampo, podporne konstrukcije (npr. podporna zida v skupni dolžini 110 m), ureditev vodovoda, ureditev cestne razsvetljave, zaščite in prestavitev električnega omrežja, zaščita telekomunikacijskega omrežja, ipd.

V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,6 km novih kolesarske poti ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez naselje Velike Malence do Krške vasi (Slika 1 – del označen z vijolično barvo). Dodatni del kolesarske povezave se bo izvedel z vodenjem po obstoječih javnih poteh in lokalnih cestah (Slika 1 – del označen z modro barvo). Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala najmanj 4,3 kilometra in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Z ureditvijo kolesarskih povezav želi občina poskrbeti za varnost kolesarjev v prometu, kjer za kolesarje še ni namenskih površin, in povezati kolesarske odseke Brežice-Čatež ob Savi in Brežice-Krška vas. Na ta način bodo zagotovljeni pogoji za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na območju občine. Projekt bo z izvedbo pripomogel tudi k doseganju zastavljenih operativnih ciljev v sklopu celostne prometne strategije občine Brežice (trajnostna mobilnost).

Projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi je vključen v Dogovor za razvoj Razvojne regije Posavje in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Za celoten projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi v ocenjeni vrednosti 3,3 milijona evrov (v strošek celotnega projekta so poleg gradbenih del, za katera je sklenjena pogodba, vključena tudi vsa potrebna dela – projektna in investicijska dokumentacija, stroški zunanjih izvajalcev, nadzorov nad gradnjo, urejanje lastniških vprašanj, informiranje) je občina prejele sklep o odobrenih sredstvih sofinanciranja  v višini cca 1,3 milijona evrov. Dober milijon evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država.

Izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi je eden od treh projektov, za katerega je občina pridobila evropska sredstva – poleg projektov Kolesarska povezava Brežice-Dobova, ki se že izvaja, in Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. 
Občina Brežice bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo zaradi smotrnosti in gospodarnost sočasno izvajala sanacijo državne ceste R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi, uredila dve križišči – obstoječe križišče pri mostu proti Krški vasi ter križišče pri avtocestnem nadvozu (ŠRC Grič) skupaj z ureditvijo prehodov za pešce ter ureditvijo avtobusnih postajališč (obstoječe pri mostu za Krško vas in novo pri ŠRC Grič). Vrednost pogodbe za sanacijo državne cesta, za katero bo sredstva zagotovila direkcija, znaša 1.376.067,38 evrov. Rok za izvedbo gradbenih del je  30. 3. 2023.

Ob začetku prazničnega meseca, župan Občine Brežice o dosežkih in presežkih

Mesec oktober je v občini Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra obeležuje občina praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete leta 1941. Tradicionalno društva, javni zavodi in ostale organizacije v tem mesecu pripravijo pester nabor dogodkov, posvečenih občinskemu prazniku. Župan Ivan Molan je na novinarski konferenci, ki je potekala na grajskem dvorišču pod novo nadkrito konstrukcijo, predstavil dosežke in presežke preteklega obdobja, in se za sodelovanje v časih, ki so polni izzivov, zahvalil občankam in občanom ter občinskemu svetu občine Brežice.

V program “Brežiškega oktobra” vključenih več kot 60 dogodkov

V običajnih letih se je v prazničnem oktobru zvrstilo tudi do 90 prireditev, v lanskem letu je bilo zaradi epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja virusa uresničen samo manjši del načrtovanih dogodkov. Letošnjih 60 raznolikih dogodkov vabi občane tako k obisku v živo kot k spremljanju preko spleta. Že danes bo ob 17. uri v mestnem jedru pred občino na sporedu promenadni nastop domačega Gasilskega pihalnega orkestra Loče in gostujoče Veteranske godbe Dolenjske in Bele krajine.

V petek, 8. 10., se bodo na grajskem dvorišču zbrali gasilke in gasilci ter obeležili dan gasilcev pod okriljem gasilske zveze Brežice. Občina Brežice bo v okviru praznika 16. 10. svečano odprla prenovljeni železni most preko Save in Krke, turistična društva se bodo pomerila v kuhanju Županovega golaža. V letu, ko praznujemo 30 let suverenosti, bo 22. 10. na Trgu Jožeta Toporišiča občina svečano odkrila pomnik, posvečen vojni za samostojnost in veteranom, isti dan bo v gradu potekala tudi posavska proslava ob dnevu suverenosti. Vrhunec praznika je slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo potekala na predvečer praznika, in kjer bodo podeljena priznanja občine, oktobrske nagrade, naziv častna občanka ter podeljen domicil. V oktobru bo 75 let delovanja s prireditvijo obeležila Gimnazija Brežice, Osnovna šola Brežice pa svojih 50 let delovanja.

Župan Ivan Molan: »Leto 2021 je leto presežkov!«

Epidemija in z njo povezani ukrepi so v preteklem letu in pol močno zaznamovali družbeno življenje v lokalni skupnosti, saj je bilo druženje zelo omejeno, a se počasi ob upoštevanju veljavnih ukrepov druženje v okviru prireditev počasi vrača. V občini Brežice so se v letu 2020 še posebej usmerili k začetku izvajanja investicij, ki so namenjene izboljšanju kakovosti življenja v občini, investicijski cikel pa je v letu 2021 še močnejši.

Konec leta 2020 je občina v sodelovanju z zasebnim partnerjem uspešno zaključila projekt energetske sanacije 15 občinskih javnih stavb, predvsem šol. Hkrati je začela graditi dva vrtca – v Artičah in v Dobovi, začela je z 2. fazo revitalizacije objekta nekdanjega DU Brežice, ki bo v naslednjem letu že lahko sprejel stanovalce v stanovanjsko skupnost oz. v bivalne enote. Občina je v 2021 zaključila popolno obnovo lesenega mostu v Cerkljah ob Krki, zaključuje tudi obnovo železnega mostu čez Savo in Krko pri Brežicah. Občina je gradila pločnike in obnavljala ceste, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo je ob obnovi državne ceste občina uredila pločnik Kalin Obrežje.

Kot je dejal župan Ivan Molan, je še pomembnejše dejstvo, da je občina pridobila evropska sredstva za tri velike večletne projekte – Hidravlične izboljšave vodovodov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli ter projekta gradnja kolesarskih poti Brežice-Dobova ter Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi.

V 2021 se začenja obnova simbola občine in mesta – Vodovodnega stolpa, ki bo postal razgledna in turistična točka. V sodelovanju z DRSI se letos začenja obnova državne ceste skozi Podgračeno, ki bo izboljšala prometno varnost ter odpravila nevarno zožitev.
Na področju prostorskega urejanja je občina sklenila pogodbo za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN), v teku je postopek javnega naročanja za priprava projektne dokumentacije za dostopni Vodni center in za Izdelavo projektne dokumentacije etape vzhodne obvoznice Brežice .

Na področju gospodarstva je občina pridobili nove vlagatelje, poleg skupina TPV, ki je v občino umestila strateško investicijo državnega pomena, sta v občino prišli še podjetji Narayan (PTC Slovenska vas) in City Connect (Brežice). Obetavna je bila tudi letošnja poletne turistična sezona, ki je presegla število nočitev v enakem obdobju lani in celo v letu 2019. Statistični podatki za julij in avgust 2021 kažejo (250.000), da so v občini presegli število prenočitev iz leta 2019. V primerjavi letom 2020 beležijo 15% povečanje prenočitev, kar pomeni 35.000 prenočitev več in 5% več prenočitev kot leta 2019.

Župan je izpostavil tudi pomen pridobitve nadkritega grajskega dvorišča, ki bo večino leta omogočal izvajanje dogodkov na prostem, saj bo streha nudila zaščito pred vremenskimi vplivi. Na ta način je društvom in ostalim organizacijam omogočen dodaten prireditveni prostor v občini. Novinarska konferenca, namenjena prestavitvi programa Brežiškega oktobra in dosežkov v obdobju od oktobra do oktobra, je bila tudi prvi uradni dogodek pod novo kupolo oz. konstrukcijo za nadkritje. Nosilna konstrukcija, za katero je občina namenila dobrih 173.000 evrov, je zasnovana v obliki križnih obokov, ki se pojavljajo tudi v arkadnih hodnikih gradu.

»Grajsko dvorišče je odlično prizorišče in odprto za vse!« je poudarila tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Direktorica je nove pridobitve izredno vesela, saj je izjemnega pomena tudi za uresničevanje bogatega programa muzeja.

V letu 2021 pa je Občina Brežice pridobila tudi naziv Evropsko mesto športa 2022, ki je priznanje vsem ustvarjalcem na področju športa ter dokaz, da občina močno podpira vsa področja življenja, od kulture do športa. Župan je dejal, da imajo občani tudi v teh časih kar nekaj razlogov za veselje, zato je povabil k udeležbi na dogodke, ki bodo seveda potekali v skladu z aktualnimi ukrepi za zaščito zdravja.